نقد بوم گرایانه رمان اهل غرق منیرو روانی پور

فاطمه شهبازی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 233-260

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.48847.2904

چکیده
  یکی از محورهای اصلی­ نقد بوم‌گرا "Ecocriticism" بررسی ارتباط متقابل انسان و محیط­زیست است؛ این نوع نقد نحوة نگرش انسان به طبیعت و چگونگی بازتاب مسائل زیست­محیطی در آثار ادبی را بررسی می­کند و تأثیری را که انسان بر طبیعت و طبیعت بر ویژگی­های فیزیکی و روانی انسان دارد، ‌مورد واکاوی قرار می­دهد تا با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی، ...  بیشتر