نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، مژگان The Effect ofAbbreviation as a Note- taking Aid On The Reproduction/Reconstruction of Class Lectures [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 120-144]
 • امین، سیدحسن تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 1-30]
 • امین، سیدحسن تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی (بخش دوم) [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 60-75]

ب

 • بیات، محمدحسین عرفان در عصر باباطاهر [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 169-200]
 • باریکی، ازید VERS LA FORMULATION DES CRITERES D'EVALUATION DE LA TRADUCTION PEDAGOGIQUE AL 'UNIVERSITE [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 113-125]
 • بیرجندی، پرویز Metacognitive (Rending) Strategies Across Languages and Techniques [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 72-98]
 • برزگر، محمدرضا دیو در شاهنامه [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 76-100]
 • بشیری، محمود جایگاه علامه دهخدا در شعر معاصر [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 114-122]

پ

 • پورسینا، محمد How to Teach The Suprasegmentals of English To Farsi-speakers Learning English as a Foreign Language [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 74-90]

ت

 • تاج الدین، ضیا Language Learning Strategies: A Strategy-Based Approach to L2 Learning.Strategic Competence, and Test Validation [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 54-71]
 • تاجبخش، اسماعیل با استاد قاضی در منشئات امیر نظام [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 115-125]
 • تهرانی، فاطمه Problematique de la traduction des metaphores, locutions et expressions toutes faites [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 99-112]

ح

خ

 • خسروی، حسین سایه‌ها و سالکان بررسی نمادگرایی عرفانی در منطق الطیر [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 126-134]

د

 • دادخواه، حسن روشهای نقد ادبی در طبقات الشعراء اثر محمد بن یلام الجمحی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 67-79]
 • دشتی، مهدی فراز و فرود شعر فارسی در عصر صفوی [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 101-107]
 • دماوندی، مجتبی جادوپزشکی در شاهنامه [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 135-153]

ر

 • رشتچی، مژگان The Role ofPlay in Children's Cognitive and Language Development [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 13-35]

س

 • ستوده نما، ا On the relationship among motivation, orientation, and the English language proficiency [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 36-53]

ش

ص

 • صحرائی، رضا بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 13-35]
 • صفوی، کوروش Translating Literary Types [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 1-12]

ف

 • فرح یگانه، برگردان آیا مقوله ای تحت عنوان ادبیات زنانه وجود دارد؟ [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 152-168]
 • فهیم، منصور How is the Mother Tongue Acquired [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 145-170]

ق

ک

م

 • محسنی، شهباز غزالی و آثار وی در مراکز علمی و دینی کردستان [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 108-114]
 • مشتاق مهر، رحمان تلقی قدما از ترجمۀ ادبی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 103-113]
 • مصطفوی سبزواری، رضا دو ترجمة سرائیکی ناشناخته از رباعیات خیام و نقد و بررسی آنها [دوره 5، شماره 13، 1379، صفحه 37-51]
 • معرفت، فریده Collaboration in Classroom [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 91-107]
 • ملانظر، حسین Doublets in Translation [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 59-73]
 • ملکی، عطاالله درباره مفهوم واج: نگاهی به فارسی [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 4-12]
 • موسوی، مصطفی تمثیل آینه: سیری در منظومه ی نقش بدیع غزالی مشهدی [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 123-139]

ن

 • ناظم، پرین دخت THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LISTENIG AND SPEAKING SKILLS [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 108-119]
 • ناظمیان، رضا ترجمه جمله های پایه و پیرو در زبان عربی [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 37-45]

و

 • واعظ، سعید شواهد لغوی شعری در کشف الاسرار [دوره 5، شماره 11، 1379، صفحه 31-55]
 • واعظی، شاهین Metacognitive (Rending) Strategies Across Languages and Techniques [دوره 5، شماره 14، 1379، صفحه 72-98]
 • وفایی، عباسعلی تخفیف مصوت های بلند و کوتاه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 12، 1379، صفحه 46-57]