نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نظام پوشاک از نظام‌های بسیار مهم است که در متون ادبی حضور چشمگیری دارد. مولوی از جمله شاعرانی است که توانسته نظام نشانه‌های زبانی پوشاک را به نشانه‌های ادبی تبدیل کند او با کاربرد واژگان و نشانه‌های روزمره‌ی پوشاک، نشانه‌های تازه را در متن حکایت بوجود می‌آورد. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل نشانه‌های پوشاک در حکایت‌هایی از مثنوی با رویکرد نشانه شناسی بارت بویژه نظریه هم‌سازه و ناسازه بپردازد. در این نظریه بارت معنا و مفهوم نشانه را به معنای صریح محدود نمی‌داند و تلاش می‌کند که الگویی را طراحی کند تا در کنار معنای صریح به معنای ضمنی نشانه‌ها دست یابد. بررسی تحلیلی این نظریه در حکایتهایی از مثنوی نشان می‌دهد که مولانا نشانه‌ها را در معنای قراردادی آن‌ها به کار نمی‌گیرد بلکه با خلق نشانه‌های جدید و همچنین تفسیر و تأویل حکایت‌ها به خوانشی نو از نشانه‌های اولیه دست می‌یابد و این نشانه‌ها با کل نظام نشانه‌ای مثنوی در پیوند است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics of the clothing system in Rumi's Masnavi

نویسندگان [English]

  • Effat Neghabi 1
  • Mehrnoosh Esrafilzadeh 2

1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Student of Persian language and literature at Kharazmi University

چکیده [English]

The clothing system is one of the most important systems that has a significant presence in literary texts. Rumi is one of the poets who has been able to turn the system of linguistic signs of clothing into literary signs. He uses the words and everyday signs on the one hand and creates signs in the text by changing these rules and regulations. And by breaking the foundation, it creates new signs. With regard to this issue, this study intends to study and analyze the signs of clothing in anecdotes of Masnavi with Bart's semiotic approach, especially the theory of cohesive and non-cohesive, with a descriptive-analytical method. In this theory, Barthes does not limit the meaning and concept of the sign to the explicit meaning and tries to design a model to achieve the implicit meaning of the signs along with the explicit meaning. Analytical study of this theory in anecdotes from Masnavi shows that Rumi does not use signs in their conventional meaning, but by creating new signs as well as interpreting anecdotes to a new reading of Early signs are obtained and it should be said that these signs are related t the whole system of Masnavi signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiotics
  • clothing system
  • Molana
  • Masnavi Manavi
  • Barthes