بررسی و تحلیل ساختار زبانی و رده بندی قصاید کوتاه خاقانی

محمدحسین اسماعیلی؛ ابراهیم رنجبر؛ محمد خاکپور

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 171-196

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.53738.3104

چکیده
  ازآنجایی‌که در قرن ششم برخی از مضامین شعری در حال گسترش است، ‌در دیوان شاعرانی چون سنایی و خاقانی مشکل رده‌بندی اشعار در حوزة مضمون و قالب به وجود آمده است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ویژگی‌های زبانی قصاید کوتاه به بررسی و رده‌بندی قصاید کوتاه خاقانی پرداخته‌ایم. با توجه به ساختار زبانی این اشعار، ‌برخی از قصاید کوتاه خاقانی ...  بیشتر