حذف و مؤلفه‌های آن در کتاب «نفرین زمین» آل‌احمد بر اساس نظریة «ون لیوون»

ناهید اشرفی؛ ابراهیم رنجبر؛ سید احمد پارسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.45374.2776

چکیده
  چکیده رمان نفرین زمین از آثار درخور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعی (تحلیل گفتمان) مربوط به دهة چهل است. پژوهش حاضر این رمان را از دیدگاه گفتمان انتقادی بر اساس مؤلفة حذف در الگوی «ون لیوون» بررسی کرده‌است. هدف این پژوهش نمایاندن پیوند میان دیدگاه‌های اجتماعی و فکری با ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون داستانی است تا اهمیت ساختارهای ...  بیشتر