تأثیر فرافکنی رایشی جمله - بنیاد در بازشناسی و به یادآوری دو زبانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در راستای تحقیق و تتبع در باب تأثیر فرافکنی زایشی در سطح جمله، ۱۴۴ مرد دو زبانه انتخاب شدند. از این افراد در سه سطح توانش زبانی شرایط یک زبانی و دو زبانی - آزمون بعمل آمد. آزمونهای بازشناسی و به یادآوری در ارتباط با مدخل های واژگانی به خاطر سپرده شده و تأثیر فرافکنی زایشی، آزمون هوش از همه ی آزمودنی ها بعمل آمد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که فرافکنی زایشی در سه سطح توانایی زبانی - پیشرفته، متوسط و ابتدایی - وجود دارد. فرافکنی زایشی در شرایط یک زبانی و دو زبانی مشهود بود با علم به این موضوع که نسبت تجلی آن در شرایط یک زبانی ممیزتر و از درجه ای بالاتر برخوردار بود. میزان دانش زبان دوم تغییرات فاحشی را در سطح فرافکنی زایشی نشان نمی داد. آزمون به یادآوری مبین انی واقعیت بود که تأثیر فرافکنی زایشی از آزمون به یادآوری قوی تر است. نهایتاً بین هوش و تأثیر فرافکنی زایشی رابطه ی معنی داری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sentence-Based Generation Effect in Bilingual Recognition and Recall

نویسنده [English]

  • s.a mir emadi
چکیده [English]

To investigate the presence -of generation effect (GE) at sentence level, 144 bilinguals were selected as participants. They were examined at 3 levels of language proficiency, both unilingual and bilingual conditions. Recall and recognition tests of memory were used for measurement of the retained items. To measure the correlation between intelligence and GE, all the participants were tested regarding their intelligence. Analyzing the data, it was found that GE existed at the 3 levels of language proficiency, namely, advanced, high intermediate, and low intermediate levels. GE was evident at both unilingual and bilingual conditions while the degree of exhibition was higher at unilingual condition. The degree of second language (L2) knowledge did not change the degree of GE significantly. The recognition test manifested the GE more strongly than the test of recall, and finally correlation was found between intelligence and GE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generation
  • language proficiency- recognition tests
  • unilingual condition- test of recall