آرای کلی لغوی ابو علی فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد فسا

چکیده

در این مقاله با استفاده از کتب معتبر لغوی مانند: «المخصص» ، «المزهر»، «الخصائص»، «سر صناعه اعراب» و همچنین کتب جدیدی که در فقه اللغه به نگارش درآمده است، عقاید و آرای کلی لغوی ابو علی فارسی پیرامون پدیده‌های لغوی ترادف، تضاد، اشتراک لفظ، قلب لغوی و نظایر آن که تاکنون منتشر نشده است تحلیل و به آرای لغوی که سهواً به ایشان نسبت داده‌اند و تفاسیر ناصواب از آرای وی نیز به گونه‌ای تحلیلی اشاره شده است.

عنوان مقاله [English]

Abu Ali Farsi's General Views on Lexical Concepts

نویسنده [English]

  • safdar shaker
چکیده [English]

The focus of this paper lies on Abu Ali Farsi's general views on the development of linguistic phenomena including synonymity, antonymity, parallelism, lexical assimilation, and metathesis. The paper sheds light on the views erroneously attributed to Abu Ali Farsi, somehow analyzing and rectifying misinterpretations given to his views.