سایه‌ها و سالکان بررسی نمادگرایی عرفانی در منطق الطیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

این مقاله بررسی ساختگرایانه‌ی ابیاتی از منطق الطیر عطار است و ابیات 616 تا 680 این را در بر می‌گیرد. این قسمت از کتاب، به منزله‌ی پیش درآمدی بر داستان اصفی محسوب می‌گردد. برای آشنا کردن خواننده با موضوع اصلی داستان، عطار از شیوه براعت استعلال بهره گرفته است که هسته اصلی آنرا در خود نهفته است.

عنوان مقاله [English]

Shadows and Their Followers A Study of Mystical Symbolism in Mantegh-at-Tayr

نویسنده [English]

  • hosein khosravi
چکیده [English]

This paper is a structuralist study of some verses composed by Attar in Mantegh-at-tayr. The paper holds verses No. 616 to 680. The part from which the verses have been selected, is the introduction of the story of Asefi. Attar has employed the method of Bara' at Estehlaal (the core of the theme) in order to introduce the reader to the thematic core of the subject.