دانه معنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله مفهوم عشق از دیدگاه سقراط، افلاطون، ابن عربی و مولوی تعریف شده صفات و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. کوشش اصلی نگارنده بر این بوده است که دیدگاه مولوی در این زمینه کاویده شود و مشخص گردد که مولوی عشق را تجاذب ارواح می‌داند و هدف نهایی وی در نگارش داستان شاه و کنیزک این بوده است که روشن بدارد که: هر عشقی که در عالم زیرین حاصل گردد اگر بر مبنای شناخت و معرفت این جهانی باشد از بین رفتنی و باعث ننگ است و نام عشق بر ان نمی‌زیبد و عشقی که علت این جهانی نداشته و بی‌اختیار حاصل گشته باشد بی‌تردید علتی آن جهانی دارد و عاقبت، عاشق را بدان سر رهبر خواهد شد. نگارنده این نکته را همان چیزی می‌داند که شاعر عارف آن را دانه معنی شناخته و در پیمانه حکایت شاه و کنیزک نهاده است و بر این باور است که مرد خرد این دانه را از آن پیمانه بر خواهد گرفت. این مقاله با بیان دیدگاه‌های اندیشمندانی چون سنایی، عین القضات، عطار و حافظ به فرجام آمده است.

عنوان مقاله [English]

Seed of Meaning

نویسنده [English]

  • mohamadhasan haeri
چکیده [English]

In this article, love is defined from the point of view of Socrates, Plato, Ibn-e Arabi, and Molavi the attributes of which are investigated. The author has mainly attempted to investigate the viewpoints of Molavi on this subject, demonstrating that Molavi considered love as the state of attraction between two spirits, and that his ultimate goal in writing the story of "shah va kanizak" was to suggest that any sort of love initiating in this world is mortal if it is based on materialistic knowledge and that themundane love is not suitable for such a state. Hence, by contrast a love which does not originate from this world definitely has its origin in the other world and will eventually lead the lover towards God. To conclude the article, the views of such scholars as Sanaii, Ein-Ul• Ghozat, Attar and Hafez are employed.