روایت‌شناسی حکایت‌های مرزبان‌نامه در سه سطح: داستان، گفتمان و روایتگری با تکیه بر حکایت دادمه و داستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد آستارا

چکیده

پژوهش حاضر، حکایت‌های مرزبان‌نامه را از دیدگاه روایت‌شناسی ساختارگرا بررسی می‌کند. هدف این پژوهش آن است تا نشان دهد در شکل‌گیری یک متن روایی چه عناصر و مولّفه‌هایی نقش دارند؟ حکایت‌های مرزبان‌نامه تا چه اندازه از ساختار روایی برخوردار هستند؟ در پیکره‌ی اصلی مقاله، سطوح سه گانه‌ی یک متن روایی یعنی داستان، گفتمان و روایتگری معرفی و سپس به عناصر و مولّفه‌هایی که در شکل‌گیری یک متن روایی نقش دارند، اشاره می‌شود. نویسندگان پس از بررسی این عناصر و مولّفه‌ها در حکایت دادمه و داستان به عنوان نمونه، به این نتیجه می‌رسند که حکایت‌های مرزبان‌نامهاز سه سطح فراداستانی، داستانی و زیرداستانی تشکیل می‌شوند. سطح داستانی و زیرداستانی نسبت به هم کارکردی مضمونی دارند و قابل تأویل به یک جمله‌ی تشبیهی می‌باشند. در بازنمایی گفتار و افکار شخصیت‌ها و راوی از گفت و گو استفاده می‌شود و بیشترین بسامد صدایی از آن شخصیت‌ها می‌باشد. در مجموع، حکایت‌های مرزبان‌نامه با عناصر و مولّفه‌های روایت‌شناسی ساختارگرا تطابق دارد. از این رو، می‌توان برای تمام حکایت‌های مرزبان‌نامه یک ساختار روایی مشابه ترسیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narratology of Marzbān-NāmehAnecdotes in Three Levels of Story, Discourse, and Narration with Emphasis on the Anecdote Called Dādmeh and Dāstān

نویسنده [English]

  • bahram khoshnudi
چکیده [English]

The present study investigates into anecdotes in Marzban-Nameh from the view of structuralist narratology and aims at showing the elements which have a role in formation of a narrative text and how Marzban-Namehanecdotes have a narrative structure. Three levels of a narrative text, namely story, discourse and narration are introduced and the components forming such texts are pointed out. After investigating such elements and components in the anecdote called Dādmeh and Dāstān, it is concluded that the anecdotes in Marzban-Namehhave three levels of plot, subplot, and metaplot. The plot and subplot have thematically related functions and can be interpreted in one parallel sentence.Dialogue is used in representation of sayings and thoughts of characters and narrator, and the most vocal frequency belongs to characters. All in all, anecdotes in Marzban-Namehare comparable to elements of structural narratology. Thus, one similar narrative structure can be imagined for all the said anecdotes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratology
  • story
  • Discourse
  • Narration
  • Marzbān-Nāmeh
  • anecdote of Dādmeh and Dāstān