مضامین داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) در شعر معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از دیرباز نویسندگان و شاعران جهان اسلام به‌دلیل محتوای غنی و ارزش‌های متعالی اخلاقی قرآن کریم، از آن تأثیر پذیرفته‌اند. این اثرپذیری در کار شاعران گاهی مشهود بوده است؛ مانند اقتباس و درج؛ گاهی با تصویر و صورخیال همراه بوده است؛ مانند تلمیح و استعاره و رمز و سایر شگردهای تصویرآفرینی. تأثیرپذیری شاعران از قرآن کریم به دو عامل مهم بستگی داشته است: اول، میزان انس با کلام قدسی و تدبر در معانی ژرف و دقایق قرآنی؛ دوم، میزان اعتقاد و ایمانشان نسبت به اسلام و کتاب وحی، و همت در ترویج و تبلیغ معانی و معارف دینی. شگرد بدیعیِ تلمیح و عناصر داستانیِ چاه و زندان، عشق و پیراهن، بسامد بالایی در شعر معاصردارد. حضرت یوسف (ع) درشعر معاصر ایران، نماد پاکی، محبوب غایب و حضرت حجت (عج ) است. کمتر شاعری به حضرت یوسف (ع) از منظر حکمت، نبوت و حکومت‌داری نگریسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Themes of the Quranic Story of the Prophet Joseph in Contemporary Persian Poetry

نویسنده [English]

  • nematolah iranzadeh
چکیده [English]

During years, poets and authors of the Islamic world have been impressed by the holy Quran owing to its rich content as well as its exalted moral values. This influence has sometimes been manifested in the works of such poets in the forms of adaptation and insertion and sometimes accompanied with images, forms of thought, or a figurative speech like allusion, metaphor, allegory, codes, and other strategies of creating mental imagery. The reason why the poets have been affected by the holy Quran lies in two significant factors, first the level of familiarity with this sacred word of Allah (Quran) and pondering over its profound and precise meanings; and second the level of their faith in Islam and the holy Quran as well as their desire and tendency to promote and publicize its meanings and values. The rhetorical method of allusion and the use of story elements like the well, prison, love, and shirt are more frequent in contemporary poetry. The Prophet Joseph in contemporary Persian poetry is a symbol of innocence and purity and the beloved of Imam Mahdi. There are very few poets who have considered Joseph (pbuh) from the perspective of wisdom, prophethood, and governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Persian poetry
  • the effect of Quran
  • the story of the Prophet Joseph
  • allusion
  • conceptualization