وجود شناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسنده ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در منابع ادبی نمی توان تعریف واحد و جهان مشمولی از پسامدرن به دست آوردکه مورد اجماع نظریه پردازان باشد و بتوان آ ن را در نقد همه انواع این داستان ها به کار برد اکثر نظریه پردازان پسامدر نیسم تااکید می کنندکه این مفهوم را نمی توان با تعریفی ساده و یگانه تدقیق کرد.ارائه تعریف جامع موانع البته رویکردی عقلانی است، اما پسامدرنیسم که عقلانیت مدرن را به می گیرد قاعدتا نمی تواند با تعریفی واحد و همکانی سازگار باشد، بلکه به تکثیر و پارادوکس میل هرکند. با این حالی، حلقه های واسط و رشته پیوند دهنده ای درنظریه های مختلف پسامدرنیسم وجود دارندکه جنبه هایی ازآرا متفکران این حوزه را به هم نزدیک می کنند. محو شدن تمایز بین دنیای واقعی و تخیلی درداستان هایپسامدرن، که ازمشترکات نظویه های پسامدرنیسم است که مصداق بازرآن را داستان کوتاه تمام زمستان مرا گرم کن نوشته نویسنده معاصر علی خدایی، می توان دانست. نقد این داستان ازمنظر نظریه برایان مک هیل درباره پسامدرنیسم و سپس استناد به مفایم متشابهی که بری لومیس و دیوید لاج مطرح کرده اندنشان می دهدکه این سه نظریه پرداز. به رغم اصطاحات متفاوتی که به کار برده اند. تا چه حد به موضوعات مشترک نظر داشته اند و به دیدگاه های یکدیگر تقرب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodern Ontology in an Iranian Wdter's Short Story

نویسنده [English]

  • hosein payandeh
چکیده [English]

There is no single and universal definition of postmodernism to be found in reference books and literary sources, agreed by all theorists and applicable to all types of postmodern stories. Most theorists emphasise that this concept can not be pinned down by a broad and all-inclusive definition. Seeking comprehensive definitions is certainly indicative of a rational approach; yet postmodernisrn, which challenges modem rationality, is in principle against single and universal definitions and instead favours plurality and paradox. Nevertheless, there are links and inter-connections in the various theories of postmodernism which bring certain aspects of postmodern thinkers' ideas close to each other. The blurring of the distinction between imagination and reality in postmodern stories is one of these common ideas, a typical instance of which can be found in the contemporary Iranian author Ali Khodaec's short story Me Up throughout vintee'. Reading this story according to Brian McHale's theory of postmodernism and then citing similar concepts introduced by Barry. Lewis and David Lodge. will illustrate how close the ideas of these three thinkers are despite their differing terminologies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodemism
  • Ontology
  • epistemology
  • Ali Kbodaee
  • convergence of reality and imagination