بررسی و تحلیل ارایه تشخیص در سروده های قیصر امین پور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سروده های قیصرامین پورکه درهشت مجموعه شعری گردامدند سروده هایی زنده، جادارو پویا هستند. سروده هایی که عناصرطبیعت درآ ن زبان به گفتگو بازمی کنند صف ت انسانی یا حالات انسانی به اشیا،، پدیده های طبیعت ومفاهیم انتزاعی رسوخ می کنند وبه گونه ای هم زاد وهم نفس با انسان ظهوری تشخیص معاینه دارند تشخیص یا جاندارپ اری به موعی با تفکر کودک پیش عملیات هماهنگی دارد. اگرکودک درسنین قبل ازهفت سالگی همه چیز را جاندارمی پندارد، دراینجا شاعردرشعر کودکی خود بازگشت می کند و تجلی این بازگشت گاهی به صورت جاندارپنداری یا تشخیص متجلی می شود. نویسندگان این مقاله با بررسی آ رایه تشخیص درسروده های قیصرامین پوربه این نتایج دست یافته اند ا . یکی از پر کاربردترین آرایها درسروده های قیصرامین پور، آرایئه تشخیص است. ٢ .آرایه تشخیص درسروده قیصرامین پور، بیشتر با آرایه مراعات نظیرهمراه می شود. ٣ . در دو دفترشعری به قول پرستو و مثال چشمه، مثل رود شاعراز زنده شدن طبیعت در بهار بهره می گیرد تا این ویژگی را به پدیده ها طبیعت نسبت دهد. ۴ . دومجموعه شعری به گلها همه آفتاب گردانندو تنفس صبح،~ بیشترین موارد آ رایئه تشخیص را به خوداختصاص داده اند .از میان پدیده ی طبیعت زمین، آسمان و باد وازمیان مفاهیم انتزاعی؟ دل و عشق بیشترین موارد آ رایه تشخیص را دار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Personification in Kaiser Aminpour Poetry

نویسنده [English]

  • ali mohamadi
چکیده [English]

Kaiser Aminpour poetry which has been compiled in eight collections consists of live and dynamic poems. In these poems particular personality traits have penetrated into objects, natural phenomena and abstract concepts, creating a sense of personification. There is a kind of correspondence between personification and the idea of "pre-operational child". Based upon the study, the following conclusions can be drawn: 1. One of the widely used figures of speech in Kaiser Aminpour poetry is personification. 2. Personification is mostly used along with symmetry. 3. In the two works of "To quote swallow" and "Such as spring, such as river", the poet makes use of the reviving of nature in spring in order to attribute this feature to natural phenomena. 4. The two works of “Flowers all Sunflowers” and “Morning respiration” involve the most instances of personification. 5. Earth, sky and wind among natural phenomena and heart and love among abstract concepts constitute the most cases of personification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : personification
  • Kaiser Aminpour
  • Poetry
  • childhood