رخش و آذرگشسپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اسب پاره ای بایسته وبایسته است، پهلوان را و به اندامی می ما ند گسسته از پیکراو ازاین روی، اسپان پهلوانان نامدار همانند سوارانشان نامدار و ستورانی اند بی همانند وازهرگونه ای دیگر درآ ن میان، رخش نیز همچون سوار خویش رستم، باره ای است شگرف که به شیوه ای راز الود و فراسویی، به پاس این پهلوان به جهان می ا ید. رخش ستوری است سرخفام و بسیار تیزپوی وتند پای و برخورداراز ویژگی هایی بنیادین که آ ن را به آتش مانند می دارمد. دراین جستار، پیوند رخش با آتش، به ویژه با آتش سپند آذرگشسپ که آتش جنگاوران بوده است،کاویده و بررسیده آ مده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rakhsh and Azar Goshasp

نویسنده [English]

  • mirjalalodin kazazi
چکیده [English]

Horse constitutes an essential part of a hero (Pahlavan) and it seems as a discrete limb to his body. Therefore, the names of famous horses are remembered in the history just as their renowned riders. Among them, Rakhsh, just like its rider Rostam, is a unique creature that was mysteriously picked by Rostam. Rakhsh is a mighty rose quadruped, notoriously flighty and difficult to catch with some legendary and prominent qualities that some have resembled it to fire. In the present research, the relation between Rakhsh and fire, especially Azar Goshasp’s sepand fire, who has been a great warrior, has been studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • horse
  • rider
  • Rakhsh
  • Rostam
  • fire
  • Azar Goshasp