کاظم تینا لارنس استرن ایرانی (نگاهی به پسامدرنیسم در آثار کاظم تینا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد واحد رامهرمز

چکیده

کاظم تینا از اولین متفاوت نویسان ایرانی است که آثار اولیة او در دهة 1320 و آثار مطرح شدة او در این مقاله، در دهه‌های 1340 و 1350، یعنی تقریباً هم‌زمان با پیدایش اولین طلایه‌های پسامدرنیسم در جهان، به چاپ رسید. از آنجا که این آثار در زمان خود بسیار نامأنوس و با مدرنیسم رایج در آن زمان متفاوت بودند، مورد توجّه قرار نگرفتند و اکنون در معرض خمول و نابودی کامل قرار دارند. در بررسی این آثار، برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پسامدرنیستی، به شیوه‌ای پیش رس و خود جوش قابل مشاهده است. از جمله این مؤلفه‌ها می‌توان عنصر قالب محتوایی پسامدرنیسم، یعنی برجسته شدن محتوای وجودشناسانه، همچنین عدم انسجام و فقدان پیرنگ، آشکار کردن شگردهای ادبی، بیان نظریه در متن، اتصال کوتاه، عدم قطعیت، ابهام، تناقض، آشفتگی زمان و مکان ، بینامتنیت، شخصیت‌های شورش‌گر و یکی شدن شخصیت‌های داستانی را نام برد که در چند داستان کوتاه از این نویسنده مورد بررسی قرار گرفته اند و حضور آن‌ها این داستان‌ها را در حال گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kazim Tina: The Iranian Laurence Sterne (Postmodernism in the works of Kazim Tina)

نویسنده [English]

  • mansure tadayoni
چکیده [English]

Kazim Tina is one of the first writers in Iran whose earliest works were published in 1320 (1941). Those of his works that are addressed in this study were published in decades of 1340, 1350 (1960, 1970) when the first works of postmodernism were just being published in the other parts of the world. At that time in Iran, nobody paid much attention to his works since those works were quite different from modernism and too weird for that time. And now they are going to be forgotten. In this paper, it has been shown that his works include the most important characteristics of postmodernism in a premature and spontaneous way. Some of those characteristics are the significance of ontological theme, incoherence and absence of plot, revelation of novel techniques, short circuit, indeterminacy, ambiguity, contradiction, chaotic setting, intertextuality, rebellious characters, and unification of characters. In this study, these characteristics are examined in some of Tina's short stories which apparently show the postmodern nature of these works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazfm Tina
  • postmodernism
  • ontology epistemology
  • incoherence