پژوهشی درباره سه اسطورة گیاهی در مثنوی معنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گسترش اسطوره در بطن اثری پویا و ریشه‌دار چون مثنوی معنوی، درنگ و ژرف بینی بیشتری از دیگر متون می‌طلبد. پیوند این اثر با عوالم اسطوره‌ای باعث شده است متنی چند لایه شکل بگیرد و نوعی فضای رمزآلود و گسترده در سراسر متن احساس شود که درک آن را به فراتر رفتن از عوالم شناخته شدة ظاهری موقوف می‌کند. اسطوره های درخت زندگانی، درخت خروب و اسطورة منشأ گیاهی انسان - که در مثنوی بدان‌ها اشاره شده است - از جمله مواردی هستند که متن را به این سمت و سو حرکت می‌دهند و با هستی شناسی ابتدایی انسان پیوند می‌خورند. در این نوشتار با قراردادن این سه اسطوره در کنار موارد دیگر و توضیح آن ها در ارتباط با دیگر اساطیر، تلاش شده است درکی درست از این اسطوره ها به دست داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Mystery of Plant Mythology in Masnavi-i Ma`navi

نویسنده [English]

  • hojat abasi
چکیده [English]

Owing to the extensive implication of myths underlying the original work of Masnavi-i Ma`navi, this exquisite peculiarity prompts us to put much insight and scrutiny into studying this work compared with other ones. The attachment between this work and other mystical worlds has led to the formation of a multi-layered and comprehensive text that establishes a mysterious atmosphere in the work, the interpretation of which elevates us to go beyond the superficial commonalities. Myths of the tree of life, tree of Kharrub, and the botanical origin of man, which have been referred to several times in Masnavi, are amongst the ones swing the text from side to side and engaging it with the primeval ontology of human being. In the present research, putting these three myths along with other materials and expanding on their relations to other mythologies, we have tried to give a sound realization of these myths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant mythology
  • tree of Kharrub
  • tree of life
  • botanical origin of man