شخصیت‌های رمان پسامدرن: جوشش اصالت وجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

در این مقاله با مقایسة دو ویژگی به ظاهر متناقض در شخصیت‌های داستان پسامدرن، سعی در ریشه‌یابی این تناقض در وضعیت اجتماعی پسامدرن شده است. شخصیت‌های داستان پسامدرن، شخصیت‌هایی شورشی‌گری و طبق اصلاحات داستان نویسی «فضول» هستند. این شخصیت‌ها بر مقدرات خود و اثر، حاکم هستند و گاه مسیر داستان را برخلاف میل نویسنده رقم می‌زنند. این امر با ویژگی دیگر این شخصیت‌ها، یعنی بی‌هویتی و یا چند هویتی بودن آنان، به ظاهر متناقض است. در این مقاله نتیجه گرفته شده که این تناقض به سبب تقابلی است که بین پسامدرنیته و پسامدرنیسم وجود دارد و شورشگری شخصیت‌های داستانی، بازتاب آرزوی انسان این عصر برای ایستادگی در برابر بی‌هویتی تحمیلی پسامدرنیته است؛ اما این ایستادگی به نحو آیرونیکی از جانب شخصیت‌هایی از جنس واژه صورت می‌گیرد و این جهان داستان و شخصیت‌های داستانی هستند که واقعیت را رقم می‌زنند، نه خود واقعیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characters of Postmodernist Novel: Powerful effect of Existentialism

نویسنده [English]

  • sirus shamisa
چکیده [English]

In this article, with reference to the comparison of the two contradictory features of the characters of the post- modern stories, attempts have been made to find the root of this contradiction in a social context. In post- mod- ern stories , the characters are unruly and nosey (based on the terminology of story writing ). These characters have authority over their own fates as well as events of the story, and at times change the story line despite the author’s desire. However, this contradicts with the other features of these characters, such as their lack of identity or multiple identities. The article concludes that such inconsistency is the result of the conflicts between post-modernity and post- modernism. The characters rebellion is a reflec- tion of today’s human desire to fight against the lack of identity which is imposed by post-modernity. Ironically, this struggle is caused by word- made characters that along with the world of story form the reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post modernism
  • obtrusive character
  • Existentialism
  • her- maphrodit character