معنای ضمنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع مورد بحث این مقاله بررسی اهمیت معانی مجازی و ضمنی کلمات و عبارات هنگام ترجمه است . معنی مجازی بخشی از پیام است که اطلاعات گوناگونی را به مخاطب منتقل می کند . در متون مختلف وجوه صریح و ضمنی معنایی در کنار یکدیگر قرار گرفته ومکمل هم می باشند . بر خلاف آنچه تصور می شود وجوه معنایی ضمنی مختص زبان ادبی نیست گرچه در ادبیات از این ویژگی زبان استفاده بیشتری می شود . بی اعتنایی و غفلت ازمعانی پنهانی تلاش های مترجم رابه بیراهه می کشاند و نتیجه کار کامل نیست زیر پیام نویسنده به صورت ناقص ترجمه شده است .

عنوان مقاله [English]

La connotation

نویسنده [English]

  • fatemeh mirza ebrahim tehrani
چکیده [English]

Cet article a pour obj et d'aborder !'importance du rille et de la place de la connotation !ors de la pratique de la traduction. Nous avons essaye de deflntr la ligne de demarcation qui separe denotation et connotation. Nous avons etudie les differents types de supports connotatifs. La connotation fait partic du message et elle est elle-meme porteuse d'information. Dans tout texte coexistent Jes sens denotes et Jes valeurs connotecs, Ces deux types de valeurs semantiques ne sont pas exclusives, mais complt!mentaires