مبانی –نتایج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زبان جعبه اصرار امیزی است که دسترسی به درون ان و زدودن رموز و اسرار تنیده شده بر اطراف آن نیازمند توانابی ها و آمادگی های فراوانی است .ا یکی از معضلات بشر درگذشته و به خصوص امروز. یافتن مقاصد و نیات صاحبان سخن است. این معضل به ویژه برای جوامعی که در صددند مبانی فرهنگ خویش را با بهرهگیری از متون و نوشتاهای زبانی استخراج کنند دو چندان می شود در این نوشتار بر آنیم که از راهکارهای یافتن معنی در زبان عربی سخن بگویم و مبانی نظری این امر را بشکافیم و نتایجی را که از این مبانی حاصل می شوند تیبین کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of interpreting in the Arabic Language

نویسنده [English]

  • hamidreza ,irhaji
چکیده [English]

Language is a mysterious box, and to remove the mysteries and have access to its components and, requires a lot of capabilities, talent and readiness. One of the greatest problems of mankind, in the past and the present time, has been to discover the intention of the author of any writing. These problems will be much more complicated for the nations that try to decipher the fundamentals of their culture by investigating their past writings. The purpose of the present paper is to introduce the approaches and methods of obtaining meaning in the Arabic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretation- language- indication- text- readership interpreter