زبان میانی و گونه های ازاد مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

در این مقاله تلاش می شود تا وجود گونه آزاد در میانزبان مورد بررسی قوار گیردیعنی موضوعی که در حوزه آموزش زبان دوم هنوز محل مناقشه است. آزمایش شونده این تحقیق دانشجو ی نوزده ساله در رشته زبان و ادبیات انگلیسی( در دو نیم سال متوالی تعداد ٢١٧ مدخل در یاد.اشت های روزانه خود نوشت. این مدخل ها از منظر نحوه کاربرد زمان افعال مورد تحلیل قرار گرفت تا استفاده تصادفی از شکل های گوناگون فعل در آن ها بررسی شود. نتایج این بررسی مبین تنوح پذیری بسیار نظامندی است. بافت زبانی و نیز نظم یا بی نظمی شکل های فعل و زبان مادری آزمایش شونده ، از جمله دلایل تنوح نظام مند در نحوه کاربرد شکل های زمان در میان زبان وی بود.

عنوان مقاله [English]

Interlanguage and Free Variation: A Case Study

نویسنده [English]

  • majid amerian
چکیده [English]

This study attempts to investigate the existence of free variation in interlanguage; an issue that is sti11 a controversial debate among researchers in second language acquisition field. The subject, a nineteen• year-old freshman student of 'English language and literature', wrote 217 diaries in two successive terms. The diaries were analyzed and studied regarding the subject's tense development in order to examine the random use of various verb forms. The results revealed a highly systematic variability. The linguistic context as well as the regularity/irregularity of the verb forms and the subject's native language were, among others, the main sources of systematic variability in using various tense forms in her inter language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interlanguage
  • Free variation
  • Tense
  • Linguistic context