ای پروانه های چمنزارها،چه بسیار عطر گلها را سرمست ، از باذ: چشمه ها نوشیدیم.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

شناخت مذهب و درک انسان معنوی و فهم دنیای باطن وی و تصورات و تخیلات او مستلزم شناخت دقیق از فرهنگ وتمدن انسانی به ویژه تمدن دینی است وهنر انسانی در بستر مذهب و تاریخ وی نهفته است، معرفت به هنر مذهبی و تاریخ آن به معنای عام کلمه، درک فرهنگ انسانی است که انعکاس دهنده زوایای پنهان روح و آرزوهای آدمی و مواجهه با انسان به عنوان خلیفه الله یا تنها آفریده آفریننده جهان است . آیا هنر دینی هنری است که لزوما به قالب و وقایع خاصی که در کتب مقدس بیان شده می پردازد ، یا هنری است که صرفآ به موضوع دین می پردازد ؟ در اینجا در ابتدا بایستی روشن کنیم که مقصود ما از هنر دینی چیست ؟ آیا هر هنری که عنوان دینی داشته باشد مقدس و آسمانی است ؟ البته با نگاه اجمالی به نظر می رسد که هنر دینی نمی تواند هنر غیرر قدسی باشد، بلکه هنردینی ذاتا مقدس است و آنچه هنر دینی را از هنر غیر دینی متمایز می سازد مربوط به معناست، بدین معنی که هنر آسمانی ، هنر دینی و هنر غیر دینی هنری زمینی و دنیایی است .

عنوان مقاله [English]

Religious Art

نویسنده [English]

  • mojtaba motahari
چکیده [English]

To understand religion, spiritual man , and his inside world , requires true recognition of human culture and civilization, religious civilization in particular , which are rooted in his history and religious beliefs. The objective of this paper is to determine what is meant by religious art. Should any art attributed to as religious be considered as sacred and devine? Obtaining answers to such types of questions was the source of motive for writing this paper.