بررسی نظریات معادل یابی در ترجمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله مروری است بر نظریه های معادل یابی که توسط نظریه پردازان بدعت گذار در این زمینه نظیر: وینه و داربلنه ،جیکوبسن ،نایدا و تابر،کتفورد، و بیکر ارائه شده است. نظریه پردازان نامبرده معادل یابی را مرتبط با فرآ یند ترجمه و با بکار گیری روشهای گوناگون مطالعه نموده و نظریات مفیدی را برای مطالعه بیشتر در این مورد ابراز نموده اند. در این مقاله جهت بررسی میسر سیر تحول معادل یابی در ترجمه نظریه صاحب نظران نامبرده به ترتیب زمانی ارائه می شود. این نظریه ها به سه دسته اساسی تقیم می شوند. ابتدا نظریه پردازانی که نسبت به ترجمه نگرشی زبانشناسانه دارند و ترجمه را صرفا در زمره موضوعات زبانشناسی دانند. گروه دوم معتقدند وقتی پیامی از زبان مبدا به زبانمقصد ترجمه می شود، مترجم با دو فرهنگ مختلف بطور همزمان مواجه است، بنابراین معادل یابی را در ترجمه به عنوان ضرورتی در انتقال پیام از فرهنگ مبدا به فرهنک مقصد دانسته و دارای نگرشی کاربردی- معنایی می باشند و گروه سوم حد میانی دو نظریه مذکور را برگزیده اند مانند بیکر که ادعا می کند،´´با وجود اینکه معادل یابی امری نظری بشمار می رود، اما مترجمان آن را نوعی سهولت کار در ترجمه به حساب آورده و بدان خو گرفته اند.

عنوان مقاله [English]

A Survey of Theories Regarding Translation Equivalence

نویسنده [English]

  • valeh valipour
چکیده [English]

translator is also dealing with two different cultures at the same time. This particular aspect seems to have been taken into consideration by the second group of theorists who regard translation equivalence being essentially a transfer of the message from the SC to the TC and a pragmatic/ semantic or functionally oriented approach to translation . Finally, there are other translation scholars seem to stand in the middle, such as Baker for instance, who claims that equivalence is used for the sake of convenience because most translators used to it rather than because it has nay theoretical status ( quoted in kenny, 1998: 77)