نگاهی به فرایند جایگزینی معنایی در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است تا به مسعله ی فرایند جایگزینی معنایی ٠ در واژگان زبان فارسی پرداخته شود. جایگزینی معنایی ، یکی از پربسامدترین فرایندهای معنایی اصت که بر روی محور همنشینی و تحت تاثیر بافت های درون زبانی و برون زبانی عمل می کند . بررسی چگونگی تعیین معنی واحدهای واژگانی بر روی محور همنشینی پس از اعمال حذف در محدوده ی بافت زبانی و فضای بافت برون زبانی هدفبود ٠ و چنین می نماید که از این طریق بتوان به چگونگی توزیع افزایشی و کاهشی معنای انتقال معنای در سطح جایگزین ها در زبان فارسی دست یافت . در پژوهثی حاضر به دنبال اثبات این نکته خواهیم بود که از میان واژههای هم نشینی بر روی محور همنشینی ، واژ، یا واژه هایی تابع فرایند کاهشی معنایی قرار گرفته و امکان حذف می یابند که بی نشان باشند و واژه ای تحت فرایند افزایشی معنایی قرار می گیرد که عامل نشاندار کننده به حساب می آید : یعنی گذر معنی یک واحد زبانی که باعث کاهش معنایی واحد اول به واحد زبانی دیگر که موجب افزایثی معنای واحد دوم و یا بر عکس باشد به دلیل وجود نشانداری یکی از این دو واحد بر رری محور همنشینی است.

عنوان مقاله [English]

An Outline to the Process of Semantic Substitution in Farsi

نویسنده [English]

  • rita paydar
چکیده [English]

The present paper intends to probe in to the process of semantic substitution in Farsi, which is one of the most Frequent semantic processes. Employing such aprocess, the outhor intends to show how semantic shifting is performed