آیا مقوله ای تحت عنوان ادبیات زنانه وجود دارد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

متون ادبی بسیاری وجود دارند که خواننده پس از مطالعه ی آنها قادر به تشخیص جنسیت نویسنده نیست. با این حال در تمامی فرهنگ ها زندگی و تجارب زنان و مردان از جهات بسیاری از یکدیگر متفاوتند و این تفاوتها در نوشته های آنان به چشم می خورند. معمولاً طبقه بندی آثار ادبی به دسته های مختلفی که جنبه مهمی از اثر را مورد تاکید قرار می دهد سودمند است. در سالهای اخیر، بسیاری بر این باورند که امعان نظر در آثار زنان جدا از آثار مردان می تواند مفید و نافع باشد؛ چرا که برخی از دیدگاه های منتقدانه ای که در مطالعه ی ادبیات مورد استفادعه قرار می گرفته اند، ارتباط موثری با آنان زنان برقرار نمی کنند. در گذشته، آثاری را که به زنان می پرداختند اساساً شایسته ی خوانندگان زن می دانستند، در حالی که آثار مربوط به مردان به عموم خوانندگان تعلق داشتند و برای مطالعه هر دو جنس مناسب بودند. این عقیده که آثاری که درباره ی زنان نگاشته شده اند، محدود به عده ای خاص از خوانندگان هستند. این نکته را به ما یادآور می شود که فرهنگ ما چگونه تجربه ی مردانه و تجربه ی زنانه را ارزش گذاری کرده است. این روش ارزش گذاری در حال دگرگونی است، و نویسندگان زن اغلب شرح جزئی گرایانه تری درباره زندگی، آمال، احساسات و مشغله های ذهنی زنان را ارائه می دهند تا مردان. در آثاری که توسط مردان به رشته ی تحریر درآمده اند، اساساً شخصیت های زن در رابطه با مردان پرداخت می شوند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IS there an article called Women's literature

نویسنده [English]

  • bargardan farahyeganeh
چکیده [English]

There are so many literary texts.The sex or whose writer you can not tell. However in every culture , women's. lives and experiences differ from those of men in many respects , and the differences are retlected in their writings. It is usually useful to classify literary works into different groups in order to emphasize certain aspects of them. During recent years , it has been believed by a large number of people that analysing and criticizing women's works apart from men's can be beneficial , as some critical perspectives discussed in literature can not In past the literary works which were dealing with women , were to be read by women basically , while those related to men were believed to be suitable for both men and women. The very idea of confining womens' works to a limited number of readers remindus of the system of evaluation used in our culture to evaluate mens' experiences compared with womens'. yet this system is changing now and female writers are describing womens' lives , dreams , aims and occupations, in more detail male writers. In books written by men , female characters are mentiond and worked on basically in terms of their emotional and sexual relations with men. Thorgh considering their number, women are not in minority, their experiences and standards have been cosidered marginal in a lot of respects and those of men , the norms. moreorer, what is done by most of people is taken as important , yet private lives and feelings are less salient and limites to those involved. Most often the sort of literature dealing with general events is more seriovs and, at a higher status compared with that engaged with personal lives. thus , literature created hy or dealing with women has been either ignored or deprived of the worth it has really desprived. these evaluations are gradually being 2 uestiond and rejected .3