چهرۀ سعدی در آینه های موج دار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

شخصیت راستین نام آوران بزرگ گذشته را، بهتر از هر جای دیگر، در آینۀ آثارشان می توان باز شناخت. آفریده های ادبی که نمودهای روشنی از لحظه های شگفت آفرینندگی اند، بیش از هر چیز دیگر می توانند خوانندۀ هوشیار را با گذر از پیچ و خم های ویژه، به دنیای درون آفرینندۀ خود راه ببرند. هرچند، گاهی با انگیزه های گوناگون آثاری آفریده می شوند که با هستی راستین آفریننده سازگاری بایسته ای ندارند. این ترفندها را نیز می توان با ژرف نگری هوشیارنه ای باز شناخت. به روشنی آفتاب، آشکار است که داوری شایسته دربارۀ اندیشه های گوناگون یک سخن سرا، هنگامی به بار می نشیند که همۀ آفریده های او پیش چشم داور باشد، هرگز نمی توان تنها با نگاهی گذرا با گوشه ای از نوشته ها یا سروده های کسی، ساختمان اندیشه های او را باز نمود. افزون بر این، شایسته تر آن است که داوری از ستیغ «آگاهی دامنه دار و گسترده» انجام پذیر، تا فرآیند داوری به درۀ ناراستی و ناروایی نغلتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Lmage of SAAD/ in Distorted mirrors

نویسنده [English]

  • kavus hasanli
چکیده [English]

The artistic works of the eminent and renowned artists in the past , reflects an image of their true disposition. Literary Works , Which arc the representations of those geal Moments of creativity can lead the wise reader to the inside world of their creators , though al limes , for different reasons some works are created which do not have much in common with their crators' real personality. these tricks however can be defected , through careful consideration. It is absolutely evident that you can express fair judgments over a writer's ideas if you have access to all his hiterary works. you can never rebuild a poet's mental fram work through briefly analysing only a part of his or her poems. More over , broad Knowledge and awareness , is the certain prcrcguisite for making fair judgments This article will auempt to analyse the judgments made about "SAAD!", the greut Iranian poet.