بررسی دلایل پیش‌تازی قصۀ منثور در عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این مقاله، بررسی می‌شود که قصه در عصر صفوی، به چه دلیل نسبت به هر دوره‌ای در طول تاریخ ادبیات، از نظر کمی و کیفی، رشد کرده است. بدین منظور، قصه‌های عصر صفوی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجۀ حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که دلیل رشد قصه در این عصر، کارکرد سیاسی و اجتماعی قصه بوده است. اهمیت قصه از منظر سیاسی در این عصر، تحکیم و توسعۀ مبانی ایدئولوژیک حکومت است که ذیل دو عنوان «عناصر‌ شیعی در قصه‌های عصر؛ واگردانی مخالفان به مذهب تشیع» و «ادغام قهرمان ملی در پهلوان مذهبی:‌ امام-پهلوان» نشان داده شده است. از منظر اجتماعی نیز نشان داده شده که قصه در این دوره، در میان توده، از محبوبیت قابل توجهی برخوردار بوده و شنوندگان قصه، متعهدانه و البته با اشتیاق، برای شنیدن قصه، در مکان‌های نقل قصه، به ویژه، قهوه‌خانه‌ها، حاضر می‌شده‌اند. مجموعۀ این دو عامل سیاسی و اجتماعی، باعث شده است که نقال، همردة ملک‌الشعرا و گاه جایگاهی والاتر داشته و باعث اهمیت و نیز پیش‌تازی قصه در این دوره بر انواع دیگر ادبی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Reasons of Vanguard pros Tale in the Safavid era

نویسندگان [English]

  • mehrdad alizade shaarbaf 1
  • mahmood fotoohi rudmaajani 2
  • hasan zolfaghari 3
1 ferdowsi university of mashhad
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
3 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

In this study, It was examined that the story in the Safavid era, for whatever reason, has grown in quality and quantity over any period in the history of literature. To this end, the tales of the Safavid era were studied. The results of this study show that the reason for the story's growth in this age was the political and social function of the story. The political significance of the story in this era is the consolidation and development of the ideological foundations of government, which are as follows: "Shiiee structures in the stories of the era; conversion of the opposition to the Shiiee religion" and "Integration of the national hero into a religious hero": Imam-Pahlavan Is. From a social point of view, storytelling has also been popular among the masses during this period, and storytellers have committed themselves, albeit eagerly, to the story, in storytelling venues, especially qahve khane. The combination of these two social and political factors has made Naqqal, had position of malek alshoara and sometimes a higher status and has also made the story important and pioneering over other literary genres during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The prose tale
  • the Safavid era
  • political and social functions