نمایه نویسندگان

آ

 • آرتا، محمّد نقد تطبیقی حکایت‌های بهارستان جامی با داستان‌های مینیمالیستی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 117-142]
 • آقابابایی، سمیّه بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]
 • آقاجانی کلخوران، سمیّه بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیّات پایداری با تکیه بر رمان‌های اُم‌ّ سعد و دا [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 93-115]

ا

 • ابدالی، اعظم کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 47-71]
 • ایران‌زاده، نعمت‌الله بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]
 • امینی، مجید خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسة آن با خسرو و شیرین نظامی (با معرّفی نسخة قاسمی) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 91-116]

ب

 • بتلاب اکبرآبادی، محسن کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 181-204]
 • بخشی، مریم تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • بیژن‌زاده، محمّد نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 167-189]
 • بشیری، محمود بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیّات پایداری با تکیه بر رمان‌های اُم‌ّ سعد و دا [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 93-115]
 • بیگ‌زاده، خلیل نقد تطبیقی حکایت‌های بهارستان جامی با داستان‌های مینیمالیستی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 117-142]
 • بهنام‌فر، محمّد واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]

پ

 • پیغمبرزاده، لیلا بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 7-27]

ت

 • تشکری، منوچهر تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]

ج

 • جمشیدی، رضا عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]

ح

 • حاجتی، سمیّه خوانش پسااستعماری رمان جزیرۀ سرگردانی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 41-65]
 • حیدری، روح‌الدّین عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]
 • حیدری، مرتضی نشانه‌شناسی نگرش‌های حروفی مولانا در کلّیات شمس تبریزی [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 147-178]
 • حسن رضایی، حسین بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 29-45]
 • حسن‌زاده نیری، محمّدحسن عقدة برتری یا عقدة حقارت؟ واکاوی اشعار خاقانی بر اساس روانشناسی فردنگر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 85-106]

د

 • دالوند، یاسر دو واژة محلّ نظر در شاهنامه [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 37-49]
 • دبیرمقدّم، محمّد بررسی ساخت اطّلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تأکید بر متن [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 51-83]
 • دشتی آهنگر، مصطفی بررسی ساختارگرایانة پیرنگ حکایت‌های مرزبان‌نامه [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 129-152]

ذ

 • ذوالفقاری، محسن رمزگشایی از دو افسانة هفت گنبد بر اساس اسطورة آفرینش [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 67-91]

ر

 • رحیمی، سیّد مهدی واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • رضی، احمد خوانش پسااستعماری رمان جزیرۀ سرگردانی [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 41-65]
 • رضایی دشت‌ارژنه، محمود نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 167-189]
 • رضایی دشت‌ارژنه، محمود تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]

س

 • سالمیان، غلامرضا مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]
 • سام‌خانیانی، علی‌اکبر واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • سبزیان‌پور، وحید مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]
 • سعادتی‌نیا، زهرا ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 73-89]
 • سیف، عبدالرّضا بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 29-45]
 • سلیمانی، زهرا بررسی ساختارگرایانة پیرنگ حکایت‌های مرزبان‌نامه [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 129-152]

ش

 • شاهینی، بهارمست مقایسة ساختار حکایت‌های حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه با سرچشمه‌های آن حکایات [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 99-127]

ص

 • صفوی، کورش بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن» [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 7-34]

ع

 • عبّاسی، حبیب‌الله مغلطة تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ (نگرشی انتقادی بر تاریخ‌نگاری شهاب‌الدّین نسوی در سیرت جلال‌الدّین و نفثةالمصدور) [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 7-35]
 • عبّاسی، حبیب‌الله بازخوانی روایت راوندی از تاریخ آل سلجوق بر اساس طرح سراسربین فوکو [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 7-27]
 • عظیمی یان‌چشمه، الهه مغلطة تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ (نگرشی انتقادی بر تاریخ‌نگاری شهاب‌الدّین نسوی در سیرت جلال‌الدّین و نفثةالمصدور) [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 7-35]
 • علیخانی ثانی ابدال آبادی، فاطمه شیوه‌های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 153-180]
 • علیزاده کاشانی، ندا غزلیّات میرزا غالب دهلوی فراسوی مرزها [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 143-165]

غ

 • غلامی، حمید رمزگشایی از دو افسانة هفت گنبد بر اساس اسطورة آفرینش [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 67-91]

ق

 • قاسمی‌پور، قدرت مرزشکنی روایی در داستان‌های ایرانی [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]
 • قاسمی‌پور، قدرت تحلیل ساختار روایت در داستان‌های بیژن نجدی از منظر بوطیقای مدرنیسم (با تأکید بر آرای چارلز می و سوزان فرگوسن) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 143-168]
 • قانونی، حمیدرضا خسرو و شیرین قاسمی گنابادی و مقایسة آن با خسرو و شیرین نظامی (با معرّفی نسخة قاسمی) [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 91-116]

ک

 • کاردگر، یحیی شاهنامه در تاریخ وصّاف [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 117-141]
 • کلانتری، راحله بررسی ساخت اطّلاع جملات پرسشی در فارسی نو با تأکید بر متن [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 51-83]

م

 • محمّدی فشارکی، محسن بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]
 • محمّدی کله‌سر، علیرضا کارکردهای روایی گفتگو در حکایت‌های بوستان [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 47-71]
 • مدرّسی، فاطمه اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 35-65]
 • میر، محمّد شیوه‌های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 153-180]
 • میرهاشمی، سیّد مرتضی ریخت‌شناسی افسانة ماهان مصری بر اساس نظریّة ولادیمیر پراپ [دوره 20، شماره 70، 1395، صفحه 73-89]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا نقد و بررسی سبک‌شناسانة شعر دورة بازگشت [دوره 20، شماره 68، 1395، صفحه 7-39]
 • مظفری، وزیر اسطورة شاهان پیشدادی در متون تاریخی فارسی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 35-65]
 • ملک‌پائین، مصطفی واکاوی برون‌متنی و درون‌متنی اشعار متعهّد شاملو در دهه‌های بیست و سی [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 67-97]
 • مونسان، فرزانه کهن‌الگوی زن در آثار غزاله علیزاده [دوره 20، شماره 69، 1395، صفحه 181-204]

ن

 • نصیری، جبّار بررسی نمود اسطورة باروری در حماسة برزونامه بر اساس نظریّة جرج فریزر [دوره 20، شماره 67، 1395، صفحه 127-145]

و