نمایه نویسندگان

آ

 • آرتا، سید محمد تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 101-121]
 • آصف، احمد واقعه و مقبل اصفهانی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 41-57]
 • آهی، محمّد عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 63-82]

ا

 • ایزدی، جنان تتبّع در اشعار ملاّصدرا از منظر توصیف برخی گروه‌های اجتماعی عصر وی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 61-84]
 • اسپرهم، داوود بررسی بازتاب شاهنامة فردوسی در شاهکار رحیم معینی کرمانشاهی بر اساس نظریّة ترامتنیّت [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 7-38]
 • اسکویی، نرگس  متناقض‌نما در شعر سبک آذربایجانی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 107-135]
 • اسلام، علیرضا  تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 144-173]

ب

 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]
 • بشیری، محمود تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 85-100]
 • بهنام فر، محمّد  نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 175-193]
 • بهنام‌فر، محمّد  بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]

ت

 • تسلیمی، علی بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن در رُمان دل دلدادگی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 27-41]
 • تمیم داری، احمد بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 43-59]

ث

 • ثواب، فاطمه تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 83-105]

ج

 • جعفری، سیّد علیرضا تحلیل جامعه‌شناختی شخصیّت در رمان بادبادک‌باز [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 144-173]

چ

ح

 • حیدری، حسن معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 7-20]

د

 • داودی مقدم، فریده تتبّع در اشعار ملاّصدرا از منظر توصیف برخی گروه‌های اجتماعی عصر وی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 61-84]
 • دبیریان، مرضیه تأثیر‌پذیری شجاع در فصل دوم کتاب انیس‌النّاس از منابع فارسی و عربی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 135-167]
 • دهقانی یزدلی، هادی بررسی نشانه‌های زمانی و مکانی در کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و تذکرةالأولیاء [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 125-145]

ذ

 • ذولفقاری، حسن متن‌شناسی عقایدالنّساء یا کلثوم‌ننه آقاجمال خوانساری (با تکیه بر باورها و آداب و رسوم، دین عامیانه، وضعیّت زنان) [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 7-26]

ر

 • رحیمی، امین نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]

س

 • سادات پیغمبرزاده، لیلا پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش» [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 21-40]
 • سبزیان‌پور، وحید  تأثیر‌پذیری شجاع در فصل دوم کتاب انیس‌النّاس از منابع فارسی و عربی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 135-167]
 • سلطانی، امید  بررسی بازتاب شاهنامة فردوسی در شاهکار رحیم معینی کرمانشاهی بر اساس نظریّة ترامتنیّت [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 7-38]

ش

 • شامیان ساروکلایی، اکبر بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]
 • شمس، حامد قدرت و سلطنت معنوی اولیاء در نگاه شیخ احمد جام (ملاحظة سبک‌شناسانه در انس‌التّائبین و مقایسة آن با مقامات ژنده‌پیل) [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 59-80]

ص

 • صبّاغی، علی معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 7-20]

ط

 • طباطبایی، سیّدمهدی بنمایة حباب و شبکة تصویرهای آن در غزلیّات عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 81-123]
 • طباطبائی، سمیّه‌السّادات  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • طلایی، زینب  نقد روان‌شناختی شخصیّت در رمان سالمرگی بر مبنای نظریّة کارن هورنای [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 175-193]
 • طلایی، زینب بررسی زمانمندی روایت در رمان سالمرگی بر اساس نظریّة ژرار ژنت [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 125-144]

ع

 • عبّاسی، سمانه بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 43-59]
 • علیجانی، محمد تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]

ف

ق

 • قبادی، حسینعلی تحلیل اسطوره‌ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره‌ها [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 25-50]

ک

 • کیخای فرزانه، احمد رضا اندیشه‌های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّات [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 123-147]
 • کرمی میرعزیزی، بیژن بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • کلاهچیان، فاطمه تأمّلی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 101-121]

گ

 • گنجیان خناری، علی  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]

م

 • مالمیر، تیمور تحلیل ساختاری رمان اهل غرق [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 7-23]
 • مالمیر، تیمور بررسی نشانه‌های زمانی و مکانی در کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و تذکرةالأولیاء [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 125-145]
 • مبارکی، سهیلا بررسی کانون روایت و رابطة آن با جریان سیّال ذهن در رُمان دل دلدادگی [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 27-41]
 • محبّتی، مهدی تأویل در مقالات شمس تبریزی [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 41-61]
 • محمّدی فشارکی، محسن تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 105-124]
 • مرادی، محمّدهادی  بن‌مایة اسطوره‌ای مشترک میان زن‌فرشتگان میوه‌زاد رسالةالغفران و دختران نارنج در قصّة دختر نارنج و ترنج [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 73-103]
 • میرباقری‌فرد، سیّد علی‌اصغر  واقعه و مقبل اصفهانی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 41-57]
 • مروارید، مهرداد نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا  قدرت و سلطنت معنوی اولیاء در نگاه شیخ احمد جام (ملاحظة سبک‌شناسانه در انس‌التّائبین و مقایسة آن با مقامات ژنده‌پیل) [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 59-80]
 • مشهدی، محمّدامیر تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 83-105]
 • مهربانی ممدوح، فاطمه عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه [دوره 18، شماره 61، 1393، صفحه 63-82]
 • موسوی، سیّده زهرا نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی [دوره 18، شماره 62، 1393، صفحه 147-173]

ن

و

 • وفایی، علی اندیشه‌های ملامتی و فتیانی سعدی در غزلیّات [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 123-147]

ه

 • هاشمی‌زاده، رویا تحلیل داستان گدای ساعدی بر اساس اصول و ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم [دوره 18، شماره 60، 1393، صفحه 105-124]
 • هرمزی، زهرا تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین [دوره 18، شماره 59، 1393، صفحه 85-100]