نمایه نویسندگان

ا

 • اسپرهم، داوود رنگ‌ها، سیّارگان و هفت طور دل [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 89-102]
 • اسپرهم، داوود تحلیلی روان‌کاوانه از قصه‌ی «ماهان گوشیار» [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 7-32]

پ

 • پور نامداریان، تقی بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّاتروزبهان‌بقلی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 7-28]

ح

 • حیدری، حسن مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 91-114]
 • حیدری، علی حضور پنهان شمس و غیرت حسام‌الدین در مثنوی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 79-100]
 • حسینی، سیدمرتضی مآخذ ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 159-174]
 • حسن نژاد، محمودرضا نظامی گنجوی و منشأ الهام سخن (بیرونی یا درونی) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 101-126]

د

 • دادرس، سیدمهدی تحلیلی روان‌کاوانه از قصه‌ی «ماهان گوشیار» [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 7-32]

ر

 • رستاد، الهام بررسی و تحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیّاتروزبهان‌بقلی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 7-28]
 • رضایی، محمد جایگاه درفش کاویانی در شاهنامة فردوسی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 5-20]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 135-158]

س

 • سام خانیانی، علی اکبر تحلیل زبانشناسانة نفثة‌المصدور زیدَری نَسَوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 115-133]
 • سبزیان پور، وحید نقد و بررسی تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 127-151]

ط

 • طاهری، قدرت الله بازتاب جلوه‌های معناباختگی در آثار صادق هدایت [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 85-106]
 • طاهری، قدرت الله نقش علاءالدّین محمّد در زندگی مولانا و بازتاب پوشیدة آن در مثنوی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 135-151]
 • طباطبائی، سیدمهدی ترکیب‌سازی در آثار عبدالقادر بیدل [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 63-84]
 • طهماسبی، مهین سقف مُقَرنَس (تحلیل شکل هندسی دایره در دیوان حافظ) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 153-172]

ق

 • قاسمی، سعید تأثیرپذیری رشید یاسمی از چند شاعر فرانسوی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 21-42]

م

 • مالمیر، تیمور ساختار روایت زنانه در رُمان «پرندة من» نوشتة فریبا وفی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 47-68]
 • مجد، امید تغییر ساختارهای لغت‌سازی و اصطلاح‌یابی از قرن چهارم تا هفتم با تکیه بر شاهنامه (دفتر سوم) و بوستان [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 65-88]
 • محمدی، ابراهیم استعاری شدن زبان در داستان کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 107-134]
 • محمدی، ابراهیم برهم‌کنشی اسطوره و استعاره در داستان کوتاه شهریار مندنی‌پور [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 29-45]
 • مرادی، محمدهادی تحلیلی روان‌شناختی بر مفهوم اَشَه در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 33-53]
 • منوچهریان، علیرضا متنبّی و شاعران پارسی [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 43-64]

ن

 • نرمانشیری، اسماعیل تأمّلی تحلیل‌گرایانه به رابطة ابهام و عقلانیّت در غزل حافظ [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 125-142]
 • نزهت، بهمن اسلوب بیان و شیوه‌ی مجلس گویی مولانا در آثار منثورش (با تأکید بر کتاب فیه ما فیه) [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 55-78]
 • نیک منش، مهدی تحلیلی از شعر آفتابی خاقانی [دوره 17، شماره 56، 1392، صفحه 33-62]

و

 • واعظ، بتول بلاغت انواع ادبی با تکیه بر بلاغت نوع رباعی [دوره 17، شماره 57، 1392، صفحه 7-32]
 • وفایی، عباسعلی بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار، از دیدگاه تاریخ‌گراییِ نوین) [دوره 17، شماره 55، 1392، صفحه 103-124]
 • وفایی، عباسعلی تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی [دوره 17، شماره 58، 1392، صفحه 69-89]