نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری، مهناز سمبلیسم و رهایی از چنبرة زمان [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 81-106]

ب

 • بزرگ بیگدلی، سعید بررسی بازتاب کودتای 28 مرداد 1332 در آثار داستانی ابراهیم گلستان [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 81-106]
 • بشیری، محمود بررسی مقایسه‌ای موضوعات و درون‌مایه‌های مرتبط با زنان در داستان‌های زن محور زنان داستان نویس (1300- 1380) [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 51-80]

ت

 • تاج بخش، اسماعیل منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 91-125]

ح

 • حسینی، مریم نام گزینی زنان در داستان‌های هزار و یک شب [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 111-140]
 • حمیدیان، سعید عشق بی زوال: حکایت سعدی و مجنون از دلباختگی [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 33-64]

خ

 • خدایار، ابراهیم بررسی تطبیقی لهجه‌ی بخارایی اوایل قرن بیستم (زبان تاجیکی)‌با فارسی معاصر [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 107-128]
 • خراسانی، محبوبه تحلیل ده‌نامه‌های ادب فارسی از دیدگاه انواع ادبی [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 9-36]
 • خلیل اللهی، شهلا قرائت و حدت وجودی از آینه در غزلیات بیدل [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 53-72]

د

 • دزفولیان، کاظم روایت‌شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریه‌ی ژنت [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 53-80]
 • دهقان، علی هنرنمایی حافظ با اصطلاحات اقتصادی [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 129-160]
 • دهقانی، ناهید بررسی تحلیلی ساختار روایت در کشف المحجوب هجویری براساس الگوی نشانه شناسی روایی گرماس [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 9-32]

ذ

 • ذوالفقاری، محسن گزینش مخاطب درون متنی شعر مشروطه (برپایه‌ی تجربه‌های شخصی شاعران) [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 107-131]

ر

 • رحیم بیگی، ساناز بررسی مشخصه‌های زبان گفتاری در جریان‌های شعری معاصر از دورة مشروطه تا شعر جنگ [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 9-38]
 • رضالو، رضا بهمن دژ شاهنامه از اسطوره تا واقعیت [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 145-158]

ش

 • شعبانلو، علیرضا زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من؛ ایل من» [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 37-52]

ص

 • صحرائی، رضامراد برنامه درسی تکلیف محور؛ رویکردی نوین برای تقویت فارسی آموزی [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 161-180]
 • صحرائی، قاسم پژوهشی در نامه‌های شاهنامه‌ی فردوسی [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 133-157]

ق

 • قربانی، خاور بررسی و نقد توالی خویشکاری‌های قهرمان در نظریه‌ی ریخت‌شناسی پراپ (با تکیه بر ریخت‌شناسی سه قصّه از شاهنامه) [دوره 15، شماره 50، 1390، صفحه 159-179]

م

 • مالمیر، تیمور ساختارشناسی مجموعه داستان هاویه [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 141-171]
 • مباشری، محبوبه بررسی و تحلیل «فرآیند تفرد» در غزلیات سنایی [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 73-90]
 • مجد، امید دو تحلیل تازه از ساختمان صفات در زبان فارسی با توجه به: 1. پسران وزیر ناقص عقل (اسم مرکب + صفت) 2. تای تأنیث [دوره 15، شماره 47، 1390، صفحه 39-50]
 • محرمی، رامین تقابل نمادهای خیر و شر در دوره‌ی اساطیری شاهنامه [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 127-143]
 • محمدی، ابراهیم هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 9-30]
 • محمدی، علیرضا درآمدی بر طنز عرفانی با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه‌ی طنز [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 65-92]
 • میر باقری، علی اصغر «گناه توبه» تحلیل مقام توبه از حسنه تا سیئه، در داستان «پیر چنگی» از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 93-110]

ن

 • نرماشیری، اسماعیل تحلیل فرآیند نشانه- معناشناختی فرهاد در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی [دوره 15، شماره 49، 1390، صفحه 31-51]

ی

 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته [دوره 15، شماره 48، 1390، صفحه 173-183]