نمایه نویسندگان

پ

 • پریز، عبدالقادر تطّور تاریخی کنایه در ادب فارسی و عربی تا قرن هفتم هجری [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 67-90]
 • پورحسن، قاسم مولوی و مسئله منطقی شر [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 7-32]

ت

 • تمیزال، علی میرزا جهانشاه حقیقی و اشعار وی دربارة مولانا جلال‌الدین بلخی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 29-48]

ح

 • حاج آقا بابایی، محمدرضا طبقه بندی و بررسی نثر متون عرفانی و فلسفی عصر قاجار [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 101-112]
 • حمیدیان، سعید بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی به ادب فارسی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 49-81]

خ

 • خاتمی، احمد بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 7-26]

ر

ش

ص

 • صالح بک، مجید ادبیات تطبیقی در ایران: پیدایش و چالش‌ها [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 9-28]
 • صلاحی، عسگر تأملی در ساختار معنایی غزل حافظ [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 33-56]

ط

 • طباطبائی، مهدی بررسی جایگاه و شخصیّت زنان در گرشاسب نامه [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 29-53]

ع

 • عباسی، حجت پژوهشی درباره سه اسطورة گیاهی در مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 7-28]
 • عطرفی، علی اکبر بررسی عناصر داستانی و رمان «سال‌های ابری» [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 82-106]
 • علی اکبری، رسول محراب در قبله گاه فرم نقدی فرمالیستی بر شعرِ محراب سهراب سپهری [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 76-84]
 • علیدوستی، همایون تأملی بر شعر انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 57-75]

ف

 • فلاحی، زیبا نیما و سبک هندی؛ چالش یا آشتی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 107-133]

م

 • محبتی، مهدی قدامـﺔ بن جعفر و اهمیت آراء و آثار او در نقد و ادب اسلامی – ایرانی [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 113-129]
 • مرادی، ایوب عبیدالله خویشگی قصوری، حافظ شناس ناشناس [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 85-101]
 • مرادی، مهران جستاری در بازنموددو بیت از حافظ بر پایة دبستان روانکاوی یونگ [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 99-110]
 • مرتضوی، سیدجمال الدین بررسی عناصر داستانی در داستان «با شُبِیْرو» اثر محمود دولت‌آبادی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 102-116]
 • مستعلی، غلامرضا مؤلفه‌های ادبیات داستانی پسامدرن در: آثار نادر ابراهیمی [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 134-164]
 • مصطفوی، رضا رودکی نابغة اندرزگو [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 91-100]
 • معین، مهدخت تغزّل در شعر نو [دوره 12، شماره 37، 1387، صفحه 165-192]
 • مفتخری، بهرام ادبیات ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 117-141]
 • منافی اناری، سالار بررسی تطبیقی و تحلیلی دو ترجمة انگلیسی صحیفة سجّادیّه [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 111-129]

ن

 • نجاریان، محمدرضا حاج ملا هادی سبزواری و اشعار عربی در شرح مثنوی معنوی مولانا [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 142-176]
 • نزهت، بهمن نماد گرایی عرفانی در شعر صائب تبریزی [دوره 12، شماره 35، 1387، صفحه 130-156]
 • نصری، عبدالله منشأ وحی در اندیشه مولوی [دوره 12، شماره 36، 1387، صفحه 177-194]

و

 • وفایی، عباسعلی تخفیف تک‌واژهای اشتقاقی و صرفی [دوره 12، شماره 38، 1387، صفحه 55-66]