نمایه نویسندگان

ا

 • اسپرهم، داوود جستاری در ادبیات فارسی و اروپایی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 92-107]
 • اسفندیاری، ساعد نگرشی بر ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 60-70]
 • امین زاده، رکسانا An Evaluation of Language Subtests of the Entrance Examinations at the Ph.D. Level [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 47-69]
 • انزابی نژاد، رضا از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 60-82]

ب

 • بیات، محمد حسین نگاهی گذرا به ظهور انواع دانش و ادب در ایران در پرتو قرآن [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 32-59]
 • بالغی زاده، ساسان تأثیر تعامل بر درک مطلب خواندن [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 66-86]
 • بیرجندی، پرویز An Evaluation of Language Subtests of the Entrance Examinations at the Ph.D. Level [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 47-69]

ت

 • تجویدی، غلامرضا Persian-Speaking Translation Trainees Perception of Degree of Politeness of English Request Strategies [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 18-46]

ح

 • حسینی، محمد حسین چهره دوگانه تیمور لنگ در تاریخ و ادب و تحلیل این دوگانگی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 83-102]

د

ر

 • رستم زاده، ا Cloze test and c test [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 150-170]
 • رشتچی، مژگان تأثیر خلاصه سازی و پرسش از خود در پیشرفت درک مطلب فراگیران EFL ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 40-59]
 • رضاپور، منوچهر پیوند خویش کاری های اسطوره ای و حماسی بانوان در داستان های باستان [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 207-218]
 • رقیب دوست، شهلا سهراب سپهری و والت ویتمن : همسفران روشنی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 123-141]
 • رنجبر، ابراهیم از آتش خاموش تا سووشون مقایسه ای میان دانشور و آل احمد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 60-82]

ش

ط

 • طیب، مهدی سرچشمه عرفان یا عرفان در مکتب اهل بیت علیهم السلام [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 41-72]

ع

 • عباسی، پیام Obstacles To Literary Translation: Challenges and [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 103-128]
 • عشقی، فاطمه La presence de la perse dans Ies oeuvres des philosophes du XVIII siecle (Montesquieu Voltaire ,et Ies Encyclopedistes ) a travers du recit de voyage de Jean Chardin' [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 1-30]

ف

 • فقیه، اسماعیل The Effects of Word-Processors (CALL) on Iranian EFL University Students' Writing Achievements [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 129-148]
 • فهیم، منصور نظریه سپیر -ورف و اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی و انگلیسی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 1-10]
 • فهیم، منصور تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 87-104]
 • فهیمی، رضا قوافی ناساز در مثنوی معنوی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 133-155]

ق

 • قدمیاری، کرمعلی فرهنگ عامه در مقامات بدیع الزمان همدانی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 142-166]

ک

 • کربلائی، حسین نگاهی به محتوای نامه های عربی رشیدالدین وطواط به برجسته ترین دانشمندان روزگار خود [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 167-186]
 • کریمی، اعظم رویکرد دانشجویان زبان انگلیسی نسبت به دوباره سازی متن : بر پایه ساخت واژگانی یا ساخت نحوی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 127-159]
 • کریمی، پرستو سبک شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 103-118]
 • کمالی، محمدرضا ردپای فمینیسم در آثار آل احمد [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 73-91]
 • کیوانفر، عرشیا پژوهشی توصیفی یا مطالعه توصیفی کارکرد زبانی داوطلبان IELTS ایرانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 71-86]

م

 • متقی زاده، عیسی الأسلوب وعلاقته بالبلاغه [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 187-213]
 • محکی پور، علیرضا بررسی رویکرد روان شناختی در ادبیات [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 156-166]
 • محمدی، ابراهیم زروان؛ زال و شخصیت های میانه در حماسه فردوسی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 108-122]
 • میرعمادی، سیدعلی آیا تفسیر متن امکان پذیر است ؟ [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 44-73]
 • میر عمادی، س تأثیر فرافکنی رایشی جمله - بنیاد در بازشناسی و به یادآوری دو زبانی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 11-39]
 • مسعودی، سپیده The Effects of Word-Processors (CALL) on Iranian EFL University Students' Writing Achievements [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 129-148]
 • مظفری، علیرضا قوافی ناساز در مثنوی معنوی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 133-155]
 • معرفت، فهیمه بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش آموزان فارسی آموز کرد زبان در سطح متوسط زبان آموزی [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 10-37]
 • منافی اناری، سالار پژوهشی در مفهوم تجربه دینی و عرفانی در ادب فارسی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 27-40]
 • منافی اناری، سالار The Scope of Man's Free Will [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 1-17]
 • منافی اناری، سالار ترجمه ای زبان شناختی و تفسیری عرفانی از « من عرف نفسه فقد عرف ربه» [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 1-17]
 • منشی زاده، مجتبی بازسازی تکواژ مجهول ساز در گذشته زبان فارسی [دوره 9، شماره 26، 1384، صفحه 1-5]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی واژه های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 18-43]
 • موسایی، معصومه تصحیح ده بیت از مسعود سعد [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 119-132]

ن

 • نصری، عبدالله مولوی و هرمنوتیک فلسفی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 183-206]
 • نصری، عبدالله نگاهی به هرمنوتیک گاد امر [دوره 9، شماره 24، 1384، صفحه 74-86]
 • نوریان، مهدی شیبانی و آمیختن اعتراض و مدح [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 167-182]

و

 • واعظ، سعید یادداشت هایی بر منشآت قائم مقام فراهانی [دوره 9، شماره 23، 1384، صفحه 1-26]
 • واعظ، سعید پژوهشی در اشعار عربی تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 9، شماره 25، 1384، صفحه 1-31]