نمایه نویسندگان

ب

 • بیات، محمدحسین تاثیر متقابل فرهنگ اسلامی و ایرانی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 1-29]
 • بالغی زاده، ساسان مطالعه تطبیقی ازمون انگلیسی گفتاری و مصاحبه ی IELETS [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 64-85]
 • بامدادی، بهروز سبک اذربایجانی در شعر فارسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 84-102]
 • به آفرین، رضا انگیزه درکلاس های ترجمه ادبی انگلیسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 125-141]

پ

 • پایدار، ریتا نگاهی به فرایند جایگزینی معنایی در زبان فارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 38-61]
 • پیشقدم، رضا برسی میزان پیش بینی روایی ازمون جدید کنکور سراسری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد زبان انگلیسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 86-100]
 • پورقاسمیان، حسین مفاهیم استعاوی در 17سروده ی شکسپیر، بازسازی فضای ذهنی شکسپیردر امر ازدواج [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 101-124]

ت

 • تمیم داری، احمد گسترشی زبان و ادبیات فارسی چشم انداز سده آینده [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 74-83]

ح

 • حیدری، علی سنجش حکایات مشابه مولوی با مثنوی های عطار [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 134-154]
 • حسینی، سیدمحمد تاثیر شیوه های کشور داری ایرانیان پیش از اسلام روزگار ساسانی در کشور دار یخلفای عباسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 190-216]

د

 • دانش پژوه، منوچهر ملمات و مثلثات یا اشعاردو زبانه و سه زبانه [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 30-46]
 • دشتی، مهدی سرجسمه های عرفان و ادبیات عرفانی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 47-69]

ر

 • رشتچی، مژگان آموزش خواندن برای کودکان : روش ها و تکنیک ها [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 22-33]
 • رضی، احمد تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 101-120]

ص

 • صاعمیان، فرح وابطه ی میان سطر تسلط بر زبان وکاربر راهبردهای [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 50-63]
 • صدقی، محمد حج عرفان در شعر فارسی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 155-173]
 • صفوی، کوروش پژوهش درباره با هم آیی واژگان در زبان فارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 1-13]
 • صناعتی، مرضیه پشنهادی دو طبقه بند ی تقابل معنایی در زبازفارسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 14-37]

ف

 • فقیهی، علی علم البلاغه فی سوره العلق [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 217-226]

ق

ک

 • کیوانفر، عرشیا ایا نگارش به زبان دوم کاری تجملی است [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 34-49]

گ

 • گرگش، راویندر راپسودی شبی پر باد اثر تی اس الیوت : تحلیل سبک شناسی [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 142-162]
 • گلی، احمد بررسی سبک شناختی غزلی از خاقانی و حافظ [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 121-133]

م

ن

و

 • وفایی، عباسعلی لیلی و مجنون نظامی وفراق نامه سلمان ساوجی [دوره 7، شماره 17، 1382، صفحه 70-83]
 • ولی پور، واله بررسی نظریات معادل یابی در ترجمه [دوره 7، شماره 18، 1382، صفحه 62-73]