نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بیات، محمد حسین چهره «زن» در آینه صافی صوفی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 43-64]
 • بالقی زاده، ساسان هنوز غاز تخم مرغ طلایی میسازد کشتن نیست: یک نگاه مختصر در وضعیت فعلی از دستور زبان آموزش زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 11-22]
 • بیرجندی، پرویز Background Knowledge and Translation Ability [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 1-18]

چ

ح

 • حسینی، محمد تلمیح و ایهام در شعر کمال خجندی [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 87-95]
 • حسن زاده، صالح قیام امام مهدی (عج) در قرآن و اخبار [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 67-87]

د

س

 • سجادی، فتانه Location Of The Topic Sentence, Level Of Language Proficiency, and Reading Comprehension [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 19-36]
 • سجودی، فرزان شعر شناسی مکتب پراگ [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 107-116]

ص

 • صدیقی، آ راه درست ترجمه [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 1-10]
 • صفوی، کورش پیشنهادی در سبک شناسی ادب فارسی [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 43-56]

ع

 • عشقی، فاطمه آیا ترجمه ادبی نوع خاصی از ترجمه است؟ [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 123-132]

ف

 • فاضلی، محمد استاد ترجانی زاده و مقالاتش در نگاهی گذرا [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 1-18]
 • فرهادی، حسین Location Of The Topic Sentence, Level Of Language Proficiency, and Reading Comprehension [دوره 2، 5.6، 1377، صفحه 19-36]

ک

م

ن

و

 • واعظ، سعید باز اندیشی در بیتی از مرزبان نامه [دوره 2، شماره 6، 1377، صفحه 37-41]