نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مهدی اخوان‌ثالث، شاعر نامدار معاصر است که در قالب‌های مختلف شعری طبع‌آزمایی نموده است. شخصیت فراز‌‌نِگَر، آرمان‌طلب و خودشیفته‌ی وی، دارای ابعاد ویژه و درخور بررسی است. پژوهش، پاسخگوی این پرسش‌ است که آیا خودشیفتگی بر کیفیت و کمیت تصویرپردازی‌های اخوان تأثیر چشم‌گیر داشته است؟ در جستار حاضر، علل روان‌شناسانه‌ی سرایش اشعار نارسیسیستیِ وی، واکاوی گردید. تشنگی اخوان در خصوص مورد تأیید واقع شدن، رسیدن به جامعه‌ای آرمانی، دوری از مظاهر دنیای متجدد و یکی شدن با شخصیت‌های اسطوره‌ای‌ که از شاخه‌های بهنجار و نابهنجار خودشیفتگی هستند، به شاخص‌های زندگی فردی وی بازمی‌گردد. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. بر اساس نتایج تحقیق، انواع سطوح خودشیفتگی مانند خودستایی،گردن‌فرازی، ستایش‌ مقام هنری، افکار قلندری و...، نقش بارزی را در پیشبرد کیفیت و کمیت وجه هنریِ مضامین و تصاویر ادبی م.امید ایفا نموده‌اند؛ به نحوی که اگر این ابداعات را حذف یا کم کنیم، بخش زیادی از محتوای آثار وی، از بین رفته و طبیعتاً بر قسمتی از مفاهیم ادبیات معاصر، تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Effect of Narcissism in the Poems of Mehdi Akhavan Sales

نویسندگان [English]

  • sara parsaei jahromi 1
  • dorreh dadjooy tavakoli 2
  • Mohamad Ali Gozashti 3
  • shirin koshki 4

1 Ph.D. Student of Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran.

4 Associate Professor of Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Mehdi Akhavan Sales is a famous contemporary poet who has experimented with various forms of poetry. his idealistic and narcissistic personality, has special and worthy dimensions. The research answers the question of whether narcissism has had a significant effect on the quality and quantity of the Akhavan's illustrations? In the present article, the psychological reasons for composing his narcissistic poems were investigated. The Akhavan's thirst for approval, reaching an ideal society, staying away from the manifestations of the modern world, and uniting with mythical characters who are the normal and abnormal branches of narcissism, back to the hallmarks of his personal life. The research method is descriptive and analytical. According to the research results, various levels of narcissism such as boastfulness, arrogance, praise of artistic status, bohemianism thoughts, etc., have played a significant role in promoting the quality and quantity of artistic aspects of M. Omid's themes and literary images; In a way, if we remove or reduce these innovations, a large part of the content of his works will be lost and will naturally affect some of the concepts of contemporary literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhavan
  • Narcissism
  • Flaunt
  • Arrogance
  • Bohemianism