نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ، گروه ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد راهنما و مسئول مکاتبه گروه ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مشاور گروه ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد مشاور گروه روان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مولانا در مثنوی معنوی به دنبال ایجاد انگیزه و شوق به زندگی همراه با معنویت است. او می‌کوشد موانع رسیدن به معنویت را از پیش پای سالک بردارد. تحمل رنج‌ها، مسئولیت‌پذیری، عشق راستین، اعتقاد راسخ به خدا راهکارهای رسیدن به معنویت است. دیدگاه عرفانی او با روان‌شناسی معناگرای ویکتور فرانکل همسوست. از این روی در جستار حاضر به تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی بر اساس نظریۀ معنادرمانی فرانکل پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کتابخانه-ای است. در این پژوهش مؤلفه‌های رنج، تحمل‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، عشق و دین‌داری نظریۀ فرانکل در مثنوی معنوی تبیین و تفسیر شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که معنادرمانی و عرفان با هدف شوق در زندگی جز با عشق الهی و تحمل مشکلات این راه پر خطر اتفاق نمی‌افتد و اگر آدمی در آن به خطا و گناهی دچار شد با توکل به خدا باز به طریق حقیقت بازمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Meaning and Meaning of Life in Spiritual Mathnawi Emphasizing Victor Frankel's theory

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hajzeinolabedin 1
  • kamel ahmadnejad 2
  • farideh mohseni hanjani 3
  • afsaneh lotfi azimi 4

1 Student, Department of Persian Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Supervisor and Correspondent Department of Persian Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Advisor Department of Persian Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Advisor Department of Persian Literature, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Analysis of the meaning and enthusiasm of life in Mathnawi Manavi
‎(by Victor Frankel's theory)‎

Abstract
Maulana in Mathnawi seeks to motivate and enthusiasm of life with spirituality. He ‎seeks to remove the barriers to the pursuit of spirituality in front of the seeker. Enduring ‎suffering, responsibility, true love and a firm belief in God are the fundamental ‎foundations of spirituality‏.‏‎ His mystical view is in line with Victor Frankel's school of ‎semantic psychology‏.‏‎ Therefore, in this study, the concept of meaning and enthusiasm ‎for living in Mathnavi is analyzed by Frankel's theory. The research method is ‎descriptive-analytical and library type‏.‏‎ In this study ‎‏ ‏the components of suffering‏ ‏،tolerance‏ ،responsibility،‎ love and religiosity of Frankel's theory in Mathnavi Manavi ‎have been explained and interpreted‏.‏‎ The findings show that the meaning therapy and ‎mysticism with the aim of life's passion can only happen with divine love and enduring ‎the problems of this dangerous path‏ ‏‎ and if there was any error or sin in it by relying on ‎God, he returns to God and the way of truth‏.‏‎ ‎

Keywords: Maulana, Masnavi Manavi, Mysticism, The meaning and enthusiasm of ‎life, Victor Frankel, Logic Therapy.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Maulana
  • Mysticism
  • Victor Frankel
  • Logic Therapy