نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چیکده:
جریان شعر عرفانی، بعد ازظهور کوه‌موج‌های آن، بویژه مولوی و نیز پس از حمله مغول رونق و رواج چشمگیری پیدا کرد، یکی از شاعران صاحب نام آن قاسم انوار است که در روزگار حیات خویش شهرة آفاق بود. کثرت نسخه‌های خطی موجود از دیوان وی تا حدودی این مهم را تأیید می‌کند. در این جستار تأثیرپذیری غزلیات شاعر را از غزلیات شمس مولوی در سه سطح زبانی، بلاغی با روش توصیفی و تحلیلی و رویکرد بینامتنی بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم شعر قاسم انوار که تحت تأثیر سنت ادبی پیش از خود، اغلب از شور و جذبه شاعرانه تهی و به یک تقریر علمی منظوم از مسائل عرفانی با قاموس زبانی خاص صوفیان شبیه است، بیشتر بر مدار تقلید و تکرار می چرخد و از آن لطیفه نهانی شعر؛ یعنی خلاقیت و ابتکار خالی و سخن او و هم عهدان وی برخلاف سخن مابعدی مولوی ماقبلی است.
واژه های کلیدی: شعر عرفانی ، غزلیات قاسم انوار، غزلیات شمس مولوی، بینامتنیت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of lyric poems of Qasim Anwar influens from shams lyric poems with intertextuality approach

نویسندگان [English]

  • Mahnoosh Jorak 1
  • Habibollah Abbasi 2

1 Rudehen Islamic Azad University

2 Department od Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract:
The flow of mystical poetry flourished after the emergence of prominent poets, especially Rumi and also after the Mongol invasion. One of the famous poets is Qasim Anwar, who was famous during his lifetime.
The multiplicity of manuscripts available from his divan confirms this to some extent.
In this article, we examined the Effectiveness of the poet's lyric poems from Shams Molavi's lyric poems in three levels of language, rhetoric and musical with descriptive and analytical methods and intertextual approach.
And we concluded that the poetry of Qasim Anwar, under the influence of the literary tradition before him, is often devoid of poetic passion and resembles and similar to poetic scientific interpretation of mystical issues with the specific linguistic dictionary of Sufis, revolves more around imitation and repetition and devoid of creativity and initiative and his words and those of his contemporaries follow tradition.
Keywords: mystical poetry, lyric poems of Qasem Anvar, lyric poems of Shams , intertextuality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical poetry
  • lyric poems of Qasem Anvar
  • lyric poems of Shams
  • Intertextuality