نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

چکیده
رمان نفرین زمین از آثار درخور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعی (تحلیل گفتمان) مربوط به دهة چهل است. پژوهش حاضر این رمان را از دیدگاه گفتمان انتقادی بر اساس مؤلفة حذف در الگوی «ون لیوون» بررسی کرده‌است. هدف این پژوهش نمایاندن پیوند میان دیدگاه‌های اجتماعی و فکری با ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون داستانی است تا اهمیت ساختارهای زبانی در ایجاد گفتمان‌های اجتماعی و رابطة آن با قدرت و سلطه نشان داده شود. در این گفتار با به‌کارگیری روش توصیف وتحلیل، بر اساس مؤلفه‌های «جامعه‌شناختی- معنایی» در الگوی بازنمایی کنش‌گران اجتماعی ‌لیوون نحوة استفادة نویسنده از شیوه‌های حذف و دلایل آن را در مجموع 3600 عبارت گفتمان‌مدار نفرین زمین بررسی کرده‌ایم. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نویسنده در این داستان‌ با انتخاب ساختارهای خاص زبانی از جمله جملات کوتاه همراه با انواع حذف، ترجیح ساخت‌های مجهول بر معلوم، استفاده از ساخت‌های مصدری و صفت‌سازی در عبارات گفتمانی سعی در پنهان‌سازی نقش کنشگران اجتماعی داشته و این، مستقیم با نهادهای اجتماعی و جامعة نویسنده علی‌الخصوص «نهاد قدرت و سیاست» مرتبط است. در نفرین زمین تأثیر مسائل سیاسی بر نهادهای اجتماعی، اقتصادی و مردمی آن دوره مشهود ‌است و آل‌احمد با گزینش‌های زبانی و سبک خاص خود مظاهر تجدد و تحولات اجتماعی و برهم خوردن توازن قدرت را در جامعه تبیین کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The exclusion and its components in Al-e Ahmad's "Nefrin-e zamin" based on Van Leeuwen's theory

نویسندگان [English]

  • Nahid Ashrafi 1
  • Ebrahim Ranjbar 2
  • Seyed Ahmad Parsa 3

1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Foreign Literature, Tabriz University

2 Associate Professor٫ Department of Persian Language and Literature٫ University of Tabriz

3 Professor,Department of persian Language and Literature, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Abstract
"Nefrin-e zamin" (The Cursing of the Land) is one of the important works of the social sciences in the1960s.The present study examines this book from the perspective of critical discourse analysis (CDA) based on the exclusion components in Van Leeuwen's model. The purpose of this study is to show how social and intellectual views are linked to discourse-based structures in fictional texts in order to highlight the importance of linguistic structures in creating social discourses and their relationship with power and domination. This survey has been studied using a descriptive-analytical method, based on socio-semantic categories in the representation of social actors and how to use different types of exclusion and its reasons in a total of 3600 expressive discourse phrases The results show that in this story, the author has tried to suppression the role of social actors with use special linguistic structures, including short sentences with different types of exclusion, the preferences of passive structures over active structures, and using infinitive structures and the use of adjectives, this has a direct connection with the social institutions and the author's community especially “institution of power and politics”. In the Nefrin-e zamin obvious the impact of political issues on the social, economic, and public institutions of that period and the author with his language choices and his style has explained the manifestations of modernity, social transitions and the imbalance of power in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "critical discourse"
  • "exclusion"
  • "Nefrin-e zamin"
  • "Van Leeuwen"