بررسی متون ادبی
صور خیال در نثر مجالس عرفانی قرن پنج

امیررضا کفاشی؛ بهمن نزهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2023.70920.3655

چکیده
  نثر مجالس‌متصوفه‌در‌قرن‌پنج‌دارای‌ویژگی‌هایی‌است‌که‌آن‌ را ازسایرنثرهای‌ادبی متمایز می‌کند. ویژگی‌هایی که می توان آن ها را در دو حوزۀ لفظی و معنوی مورد بررسی و تفحص قرار داد. از آنجایی که بیشتر مخاطبان مجالس عرفانی از طبقۀ متوسط و عموم مردم جامعه بودند، آرایش لفظی و معنوی کلام موجب عذوبت و شیوایی سخن می‌شد و موافق طبع مخاطبان ...  بیشتر