تأثیرِ پیکرگردانی بر تغییر جایگاه شخصیت در پاره‏ ای از قصه‏ های عامه (با نگرش ویژه به نقشِ «شخصیت» از دیدگاهِ کلود برمون)

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.48431.2879

چکیده
  پیکرگردانی، در روایت داستانی، به تغییر ماهوی شخصیت انسانی یا غیرانسانی بر اثر نیرویی فرازمینی اطلاق می‏گردد. مقالۀ حاضر بر آن است که استحالۀ ماهویِ شخصیت‏های قصه‏های عامه را در چهارچوب نظریۀ روایت‏شناسی کلود برمون، مورد بررسی قرار دهد. کلود برمون در طبقه‏بندیِ نقش شخصیت در روایتِ داستانی، شخصیت‏های «کارگزار» و «کارپذیر» ...  بیشتر