بررسی تأثیرپذیری غزلیات قاسم انوار از غزلیات شمس با رویکرد بینامتنی

مهنوش جرک؛ حبیب‌الله عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.57851.3271

چکیده
  چیکده: جریان شعر عرفانی، بعد ازظهور کوه‌موج‌های آن، بویژه مولوی و نیز پس از حمله مغول رونق و رواج چشمگیری پیدا کرد، یکی از شاعران صاحب نام آن قاسم انوار است که در روزگار حیات خویش شهرة آفاق بود. کثرت نسخه‌های خطی موجود از دیوان وی تا حدودی این مهم را تأیید می‌کند. در این جستار تأثیرپذیری غزلیات شاعر را از غزلیات شمس مولوی در سه سطح ...  بیشتر