«بررسی موتیف‌های پزشکی در قصه‌های مثنوی»

افسانه سعادتی؛ محسن محمدی فشارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.45803.2804

چکیده
  نوشتار حاضر پیرامون قصه‌ هایی از مثنوی است که حاوی نکات درمانی و پزشکی است؛ بدین منظور نگارندگان تمام داستان‌های مثنوی را بررسی و موتیف‌های درمانی و پزشکی را از آن استخراج کردند. این گزاره‌ها بدون در نظر داشتن نام گوینده به تجویز های یک پزشک می‌ماند. این پژوهش نشان داد که مولانا با مفاهیم پزشکی آشنا بوده است و برای القای مقصود از ...  بیشتر