متن پژوهی ادبی از منظر ترجمه پژوهی ادبی: نقدی بر بروز خطاهای آشکار در ترجمه متون ادبی با تکیه بر مدل های زبان شناختی متن

محمود افروز

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 293-322

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.45635.2785

چکیده
  ترجمه پژوهی و نقد ترجمه را می­توان زیرشاخه­ای از متن­پژوهی دانست. موضوع تحقیق حاضر، ‌بررسی خطاهای آشکار در پیکره­ای دوزبانه شامل یک رمان فارسی و دو ترجمۀ انگلیسی است. در این پژوهش، ‌کلیۀ واژگان و عباراتی که به خطا ترجمه شده­اند، ‌دقیقاً بررسی شد. طبق یافته­ها، ‌مقوله­های واژگانی چالش­برانگیز برای دو مترجم انگلیسی ...  بیشتر