تحلیل ساختاری رمان اهل غرق

تیمور مالمیر؛ علیرضا ناصر بافقی

دوره 18، شماره 60 ، شهریور 1393، ، صفحه 7-23

چکیده
  چکیده رمان «اهل غرق» نوشتة منیرو روانی‌پور از برجسته‌ترین آثار ادبی است که به شیوة رئالیسم جادویی نگاشته شده است. در این جستار، رمان «اهل غرق» را بر اساس نظریّة ساختاری تودوروف بررسی کرده‌ایم تا ضمن استخراج پی‌رفت‌ها و گزاره‌های داستان به پیوند طرح رمان با ژرف‌ساخت آن دست یابیم. طرح دوبُنی رئالیسم جادویی در رمان «اهل غرق» بر ...  بیشتر