بررسی و تحلیل دو مجموعة جدید اشعار نیمایوشیج («نوای کاروان» و «صد سال دگر») بر اساس تئوری‌های او دربارة شعر و شاعری

آزیتا مرادی؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.57367.3244

چکیده
  «صدسال دگر» و «نوای کاروان» دو مجموعة منتشر شدة تازه‌ای است که به همت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از میراث نیما یوشیج چاپ‌شده است. تئوری‌های نیما یوشیج دربارة شعر و شاعری در مجموعه‌های دیگر او ازجمله نامه‌ها، حرف‌های همسایه و دربارة شعر و شاعری به‌صورت مبسوط آمده است و علاوه بر آن، مجموعة چاپ شدة پیشین او سیر تحولات ...  بیشتر

مقایسة سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332

فرشاد مرادی؛ سیداحمد پارسا

دوره 21، شماره 71 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2017.7412

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسة تطبیقی میزان نمود ویژگی‌های اصلی سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های دهة سیِ دو شاعر بنام این جریان، نیما یوشیج و مهدی اخوان‌ثالث صورت‌گرفته‌است. روش پژوهش، توصیفی‌ـ ‌تحلیلی است و داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، به روش کتابخانه‌ای و سندکاوی بررسی ‌شده‌است. نتیجه نشان ‌می‌دهد که رویکرد نیما به ...  بیشتر