کاربرد ادبی و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی

غلامرضا حیدری

دوره 23، شماره 79 ، فروردین 1398، ، صفحه 76-55

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.13623.1511

چکیده
  «آ»، «الف»، «ا» و «ء (همزه)»اولین حرف الفبای زبان فارسی و عربی و نخستین حرف از حروف جمَّل و ابجد است. حرف «الف» در مقایسه با دیگر حروف الفبای فارسی، در ساخت تعابیر، ترکیب‌ها و مضامین ظریف ادب پارسی به‌کار می‌رود و یکی از پُرکاربردترین آن‌ها به شمار می‌رود. با بررسی کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران ...  بیشتر

نقد و بررسی سبک‌شناسانة شعر دورة بازگشت

غلامرضا مستعلی پارسا

دوره 20، شماره 68 ، شهریور 1395، ، صفحه 7-39

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.4843

چکیده
  فرهنگ هر ملّتی از عناصر گوناگونی فراهم می‌آید، یکی از مهم‌ترین ارکان سازندة فرهنگ، شعر و ادب است که از اساطیر، مذهب، حوادث اجتماعی و تاریخی هر ملّت سرچشمه می‌گیرد و یکی از منابع شناخت تاریخ تمدّن ملل در قرون مختلف می‌باشد. آشنایی دقیق و انتقادی با تحوّل و تطوّر شعر در طول تاریخ، گامی مؤثّر در شناخت سرگذشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر