تصحیح چند بیت از دیوان عمعق بخارایی براساس نسخه‌ای تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 15، شماره 48 ، شهریور 1390، ، صفحه 173-183

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2011.6554

چکیده
  امیرالشعرا شهاب الدین عمعق بخارایی از شعرای اوایل قرن ششم هجری در ماوراءالنهر است. دیوان این شاعر، نخستین بار در سال 1307 در چهل و چهار صفحه به گونه‌ای نابسامان و بازاری در تبریز به چاپ رسید. پس از این چاپ، استاد سعید نفیسی برخی از اشعار این شاعر را از مجموعه‌ها و تذکره‌های مختلف جمع آوری کرد و در 806 بیت از سوی کتابفروشی فروغی به چاپ رسانید. ...  بیشتر