بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّة «نقش‌های زبانی یاکوبسن»

سمیّه آقابابایی؛ نعمت‌الله ایران‌زاده؛ کورش صفوی

دوره 20، شماره 69 ، آذر 1395، ، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2016.6840

چکیده
  ادب غنایی یکی از گسترده‌ترین انواع ادبی است که هدف آن گزارش و بیان احساسات گوینده و در کنار آن، لذّت بخشیدن به مخاطب است. گویندة ادب غنایی می‌تواند از روش‌های مختلفی برای بیان «پیام غنایی» خود استفاده کند. آنچه در مقالة حاضر مطرح می‌شود، ارائة ابزارهایی برای طبقه‌بندی و تمایز ادب غنایی از دیگر انواع ادبی است. جامعیّت این ابزارها ...  بیشتر

نمودهای گوناگون سوز هجران در ادبیات غنایی (سبک عراقی)

زهرا علافها

دوره 13، شماره 40 ، شهریور 1388، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2009.6487

چکیده
  هجران بن مایة اصلی ادب غنایی است و توصیف لحظه‌های فراق و وداع؛ تصویرگری اشک و آه حاصل از این جدایی، از جلوه‌های پرجاذبة ادب فارسی شمرده می‌شود. به طور کلّی در ادبیات غنایی مضمون هجران به دو بخش وداعیه‌ها و فراق نامه‌ها - اعم از کوتاه و بلند - قابل تقسیم بندی است که اغلب به سه شکل عمده در اشعار، نمود پیدا می‌کند: گله از هجران، ستایش ...  بیشتر