بررسی متون ادبی
ضرورت تصحیح مجدد رسالة «لطیفة غیبی» نوشتة ملامحمد دارابی

فریبا کاظمی سعید؛ ایوب کوشان؛ علی دهقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.68417.3577

چکیده
  اصالت متن مبنای هر نوع نقد و ارزش‌یابی است و دست‌یابی یه یک تصحیح معتبر و انتقادی نیازمند جستجو در نسخ خطی و مقابلة آن‌ها به یکی از روش‌های علمی در تصحیح متون است. در پژوهش حاضر با معرفی دو نسخة کهن و معتبر کتاب لطیفة غیبی نوشتة ملامحمد دارابی، بسیاری از عبارات و کلمات غلط و یا مبهم به شیوة انتقادی بررسی شده‌است. این کتاب هرچند در ...  بیشتر

عبیدالله خویشگی قصوری، حافظ شناس ناشناس

ایوب مرادی

دوره 12، شماره 36 ، شهریور 1387، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22054/ltr.2008.6457

چکیده
  سخن در باب حافظ از جمله موضوعاتی است که همواره طرفداران و مشتاقانه خود را دارد و شاید کمتر تألیف و نوشته‌ای در این زمینه باشد که نقد و بررسی نشده باشد. کتاب ارزشمند بحرالفراسـﺔ اثر دانشمند افغان، عبیدالله خویشگی قصوری از آن شروح قابل توجه حافظ است که به جهت ناشناخته بودن نویسندة آن، کمتر مورد توجه حافظ شناسان و حافظ دوستان قرار گرفته ...  بیشتر