بررسی متون ادبی
بررسی تأثیرپذیری غزلیات قاسم انوار از غزلیات شمس با رویکرد بینامتنی

مهنوش جرک؛ حبیب‌الله عباسی

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.57851.3271

چکیده
  جریان شعر عرفانی، بعد ازظهور کوه موج‌های آن (به ویژه مولوی) و نیز پس از حملة مغول رونق و رواج چشمگیری پیدا کرد. یکی از شاعران صاحب نام آن، قاسم انوار است که در روزگار حیات خویش شهرة آفاق بود. کثرت نسخه­های خطی موجود از دیوان وی تا حدودی این مهم را تأیید می‌کند. در این جستار تأثیرپذیری غزلیات شاعر را از غزلیات شمسِ مولوی در سه سطح زبانی، ...  بیشتر

بینامتنیت در مثنوی‌های عطار نیشابوری با حدیقۀ سنایی

محمد حسن حسن زاده نیری؛ گلسا خیراندیش

دوره 25، شماره 90 ، دی 1400، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.52058.3037

چکیده
  نظریۀ بینامتنیت یکی از رویکردهای نوین در خوانش و نقد متون است. این نظریه ابتدا از نشانه‌شناسی فردیناند سوسور مایه گرفت و بـه بررسـی روابـط موجود در بین متون می‌پردازد. چراکه در هر متنی اشاراتی به آثار پیش از آن وجود دارد؛ به‌بیان‌دیگر، متون جدید زاییدة متن‌های پیش از خود هستند. ژارژ ژنت نظریۀ بینامتنیت را به کمال خود رسانده است. ...  بیشتر

بررسی مبانیِ بینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان عقرب‌های کشتی بَمبَمک اثر فرهاد حسن‌زاده

فاطمه جعفری؛ زهره اله دادی دستجردی

دوره 25، شماره 88 ، تیر 1400، ، صفحه 142-168

https://doi.org/10.22054/ltr.2020.47834.2854

چکیده
  مطالعۀ روابط میان متون، یکی از رویکردهای بررسی آثار ادبی است که از رهگذر آن می‌توان اطلاعات مهمی از متن دریافت کرد. در میان نظریه‌های ادبی مختلفی که به روابط متون توجه داشته‌اند، «ترامتنیت» از این حیث متن را واکاوی می‌کند. این نظریه، نخستین بار از سوی ژرار ژنت، نظریه‌پرداز و ساختارگرای فرانسوی، مطرح شد. ترامتنیت در پنج‌گونۀ ...  بیشتر

ترامتنیّت در رمان «آن مادیان سرخ‌یال» از محمود دولت‌آبادی

فائزه عرب یوسف آبادی؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی

دوره 24، شماره 85 ، مهر 1399، ، صفحه 261-284

https://doi.org/10.22054/ltr.2019.30510.2218

چکیده
  «آن مادیان سرخ­یال» رمانی است که به زبان فارسی دربارة بخشی از زندگی و احوال امرؤالقیس شاعر نامدار عرب نوشته شده ­است. این پژوهش برمبنای روش توصیفی-تحلیلی انجام شده­ و هدف اصلی آن، تبیین انواع روابط متون در این رمان براساس نظریة چندمتنیّت ژرار ژنت است. نتایج حاکی از آن است که رمان آن مادیان سرخ­یال نمونه­ای از متونچندمتنیّت ...  بیشتر

تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان

فاطمه زمانی؛ علی تسلیمی

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 30-7

https://doi.org/10.22054/ltr.2017.18644.1738

چکیده
  در یک تعریف کلی، بینامتنیت اصطلاحی است که به روابط بین متون اطلاق می‌شود. لیکن بینامتنیت در آثار پست‌مدرن صرفاً به معنی تأثیر و تأثر متون از یکدیگر نیست، بلکه با دیگر ویژگی‌های این‌ گونه متون مانند عدم قطعیت، نسبی‌گرایی، تشکیک واقعیت، زمان‌پریشی، پارانویا و انتقاد از گذشته و غیره پیوندی ناگسستنی دارد. این جستار با هدف بازنمایی ...  بیشتر

پژوهشی در بوستان سعدی با رویکرد ترامتنیت ژنت، از منظر ادبیات تطبیقی

منصور پیرانی

دوره 22، شماره 78 ، دی 1397، ، صفحه 172-149

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.15549.1606

چکیده
  همزمان با بینامتنیت و ساختارگرایی، ادبیات تطبیقی هم با رویکردی متفاوت، مطرح شد و به عنوان رشته‌ای مستقل اعلام موجودیت کرد. ادبیات تطبیقی، بینامتنیت و ترامتنیت، هرسه به «بررسی روابط میان یک متن با متن یا متن‌های دیگر» می‌پردازند، اما با رویکردی متفاوت که باعث می‌شود متن از حالت تک‌معنایی و بسته بودن خارج شده، پویایی، تحول ...  بیشتر

منطق‌الطیر عطار و منطق گفتگویی

احمد رضی

دوره 14، شماره 46 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-46

https://doi.org/10.22054/ltr.2011.6535

چکیده
  منطق گفتگویی از جمله نظریه‌هایی است که در آن به زبان و سخن به‌عنوان پدیده‌هایی اجتماعی نگریسته می‌شود. این نظریه که تأثیر چشمگیری بر منتقدان و نظریه‌پردازان بعدی گذاشت، در قالب دو گزارة اصلی چندصدایی و تک‌صدایی، ظرفیت و افق تازه‌ای برای خوانش متون گوناگون به‌دست داد. این مقاله درصدد است تا با بازخوانی منطق‌الطیر عطار براساس ...  بیشتر

پسامدرنیسم در رمان «تاریخ سری بهادران فرس قدیم»

منصوره تدینی

دوره 14، شماره 43 ، خرداد 1389، ، صفحه 133-155

https://doi.org/10.22054/ltr.2010.6531

چکیده
  در این مقاله حضور برخی از مهمترین مؤلفه‌های پسامدرنیستی، چون محتوای وجود شناسنامه، عدم انسجام، آمیختن انواع ادبی (ژانرها)، اتصال کوتاه، عدم قطعیت، ابهام، آشفتگی زمان و مکان، بینامتنیت، شیفته گونگی شخصیت، تغییرات راوی و زاویه دید و ... در یک رمان از دکتر سیروس شمیسا، با نام «تاریخ سری بهادران فرس قدیم» با ذکر مستنداتی از متن، ...  بیشتر